Har du blitt rammet av en naturulykke?

Statens naturskadefond gir erstatning for skade på objekter det ikke er mulig å forsikre mot naturskade gjennom en alminnelig, private forsikringsordning.

Kan jeg søke om erstatning?

Det er to hovedregler som avgjør om du kan søke om erstatning:
1
Skaden må direkte skyldes en naturulykke

Flom betegnes som når et vassdrag går over sine bredder og påfører skade på omkringliggende områder. Det kan også oppstå flom når rennende vann danner villbekker i skrånende terreng. Skader som følge av overvann etter nedbør dekkes ikke.

For å kunne gi erstatning må det blåse liten storm eller mer enn 20.8 m/s, mens det for stormflo er det lokale femårsflo-nivået som avgjør. Er du usikker på vindhastigheten da skaden inntraff eller om stormfloen nådde høyt nok flomnivå, anbefaler vi deg å søke uansett.

Som skred regnes blant annet jordskred, leirskred, steinskred, sørpeskred og snøskred. Det er ingen definert minstegrense, slik at steinsprang og blokkefall regnes med, men det forutsettes at hendelsen utløses plutselig.

Andre naturulykker som dekkes er blant annet jordskjelv og vulkanutbrudd. Sannsynligheten for at det skal oppstå naturulykker med slik styrke at de påfører skader er svært liten. Vi inkluderer for øvrig disse da det er blitt registrert mindre skjelv på norsk sokkel og grunnet den aktive vulkanen Beerenberg på Jan Mayen.

2
Skadeobjektet kan ikke forsikres gjennom vanlig forsikring

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring. Det som avgjør om du kan søke erstatning blir derfor om objektet kunne vært forsikret, ikke om det faktisk var forsikret.


Hva kan erstattes?

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på:

 • Veier og broer
 • Jordbruks- og skogsareal
 • Kaier/moloer av stein/betong
 • Skog - forårsaket av flom og skred
 • Andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Hvem kan søke?

 • Private eiere
 • Selskap
 • Veilag og foreninger
 • Personer med leiejord
 • Tomtefestere og andre rettighetshavere

Hvordan søker jeg erstatning?

Slik er prosessen fra skade til utbetaling:

Skade i ferd med å skje

Om mulig, gjennomfør forebyggende tiltak som kan begrense skadeomfanget. Merkostnader og redningsomkostninger vil også kunne erstattes.

Skade skjedd

Dokumenter skadene

Kartlegg skadeomfanget:

 • Ta bilder
 • Skriv tydelige beskrivelser
 • Lag kart over skadeområdet
 • Legg ved kostnadsoverslag fra entreprenør

Søk erstatning

Husk at søknaden må sendes senest 3 måneder etter skadetidspunktet.

Dersom særlige grunner taler for det, kan søknaden behandles selv om fristen er overskridet.

Til søknad (via Altinn)

Saksbehandling

Statens naturskadeordning behandler søknaden og fastsetter erstatning på grunnlag av dokumentasjon i saken.

Utbetaling

Erstatningen skal brukes til å dekke omkostningene for å rette opp skaden til opprinnelig stand. Erstatningen betales ut når skaden er reparert, og dokumentasjon på reparasjonen er sendt til Landbruksdirektoratet.

Klar for å søke?

For å kunne fylle ut søknaden må du ha:

 • Bilder og beskrivelse av skaden
 • Enkelt kart over skadeområdet
 • Kostnadsoverslag fra entreprenør på reparasjon, eller eventuelt takst fra takstmann

Husk å søke innen 3 måneder etter at skaden skjedde.

Til søknad (via Altinn)

Har du spørsmål?

Vi svarer deg gjerne på spørsmål du har om søknaden eller generelt om erstatningsordningen.


Telefon 78 60 60 00


 E-post: postmottak@landbruksdirektoratet.no

Om Statens naturskadeordning