Hva dekkes av statens naturskadeordning?

Under følger en oversikt over hva som kan dekkes av naturskadeordningen.

Statens naturskadeordning dekker alt som ikke kan forsikres gjennom en vanlig forsikring:

  • Skader som direkte skyldes naturulykken kan dekkes. Indirekte skader, for eksempel skader eller tap som måtte oppstå fordi en naturulykke ødelegger strømtilførselen, eller tap som følge av stans i driften, dekkes ikke under ordningen.
  • Skader på arealer som for eksempel jordbruksareal, tomt og tilførselsveier som ligger utenfor boligtomt. Fastsatt grense for boligtomt dekket av forsikring er 5 dekar.
  • Andre byggverk utenfor boligtomt som ikke kan forsikres, som for eksempel bruer, gjerder,kai/brygge i stein eller betong, og molo kan dekkes.
  • Skader på skog som skyldes flom eller skred. Dersom skogen ikke er økonomisk drivverdig, avgjør skogsmyndighetene om opprydding av skogen er nødvendig. Da takseres skaden tilsvarende de kostnadene opprydding av arealet medfører. Stormskader på skog dekkes ikke da det er mulig å forsikre seg mot slike skader.
  • Skader på frukttrær kan dekkes, mens skade på ”tuneller”, bærnett mv. dekkes av forsikringen. Tap av avling dekkes ikke.

Skade på eiendom som tilhører stat, kommune eller fylkeskommune erstattes ikke.

Minstebeløpet for å søke om erstatning fra statens naturskadeordning er 20 000 kroner.

I denne brosjyren kan du lese mer om  hva som  dekkes av forsikring, og hva som  dekkes av Statens naturskadeordning.

Lovhenvisning

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)