Naturulykke: Skred

Skred er større eller mindre masser av stein, jord, leire eller snø som raser ut. Kan også kalles ras eller i dialektene fall, fonn, rap, svor.

Skred som naturulykke forutsetter at det er masser opplagt av naturen selv som raser ut. Det er mange typer skred: snøskred, sørpeskred, steinskred, leirskred, løsmasseskred m.fl. Det er ingen definert minstegrense, slik at steinsprang og blokkefall regnes med, men det forutsettes at hendelsen utløses plutselig.

Telepress, leirsig og jordtrykk på murer, utrasing i byggegruver og grøfter, utglidning av oppfylte masser omfattes ikke av skredbegrepet, heller ikke snøsig, drivsnø eller snøras fra tak. Setning og synking i grunnen er også unntatt.

Når masser, som er anlagt av mennesker, raser ut, f.eks.en veifylling, anses ikke dette som skred ved naturulykke. Om en slik utrasing derimot setter i gang noe større, hvor også andre masser som ikke er opplagt av mennesker eller maskiner raser ut, er dette en erstatningsmessig skredskade.

Kilde: Norsk Naturskadepool