Dokumenter skaden

For å søke om erstatning fra Landbruksdirektoratet er det viktig at du dokumenterer skaden godt. Tidligere måtte du melde fra til lensmann og avtale taksering med takstmann for å innhente den nødvendige informasjonen – nå kan du gjøre alt dette selv.

For å kunne behandle søknaden din innen normal tid trenger vi utfyllende informasjon om skaden. Så snart det er trygt å ferdes ute og skadestedet er sikret, bør du ta bilder av skaden og området rundt. Legg gjerne ved bilder av hvordan skadestedet så ut tidligere som referanse. Bildene bør støttes av kart som illustrerer hvordan naturulykken forårsaket skaden, for eksempel vannets vei til skadestedet. I søknaden skal du beskrive skaden skriftlig.

Søknaden skal også inneholde kostnadene for å gjenopprette skaden og litt om  bruksverdien av skadeobjektet, gjerne opplysninger om avkasting, ev. leieinntekt eller lignende:

  • For skader under 50.000 kroner kan du selv verdsette gjenopprettingskostnadene. Du må beskrive hva du skal gjøre for å reparere skaden, hvor mye tid som skal brukes til dette, og hvilket utstyr/materiell som trengs. Har du fakturaer, legg ved disse.
  • For skader mellom 50.000-200.000 kroner må du innhente ett anbud fra en entreprenør. Anbudet må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisering av timer og materiell. Les mer om innhenting av anbud her.
  • For skader mellom 200.000-500.000 kroner må du innhente to anbud fra forskjellige entreprenører. Dersom det er vanskelig å få innhentet anbud fra en entreprenør, kan du innhente en takst. Kostnader til takst dekkes ikke av Landbruksdirektoratet. Anbudet/taksten må beskrive skaden, hvordan reparasjonen skal gjøres, samt spesifisering av timer og materiell.

Søknaden må sendes Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden skjedde - med nødvendig dokumentasjon som bilder, kart, kostnadsoverslag, anbud eller takst. Dersom forhold søker ikke rår over gjør det umulig å sende fullstendig søknad i tide, kan du søke om å få ettersende dokumentasjon.

Erstatningen dekker kun gjenoppretting til opprinnelig stand – eventuelle oppgradering eller sikringstiltak mot fremtidige skader må du betale selv. Du kan søke om erstatning til en annen løsning enn det opprinnelige skadeobjektet dersom det er mer hensiktsmessig eller kan virke forebyggende. Kostnadene kan likevel ikke være høyere enn de ville blitt ved gjenoppretting til opprinnelig stand.