Bruksverdi

Gjenopprettingskostnaden staten kan erstatte kan ikke være vesentlig høyere enn den økonomiske bruksverdien til det objektet som er skadet. Dette er en begrensning vedtatt i naturskadeerstatningsloven. Derfor er det nødvendig og viktig å gi opplysninger om bruksverdien når du søker om naturskadeerstatning.

Hva må du dokumentere?

Dersom skadeobjektet er et areal eller et objekt man har direkte inntekter av, som f.eks. jordbruksjord, beite, skog og lignende, må netto årlig inntekt av arealet oppgis så langt du kan.

Dersom skadeobjektet ikke gir direkte inntekter, som f.eks. en vei, bru eller kai, må bruken av objektet beskrives godt. Hvem bruker objektet, hva brukes det til, hvilke praktiske og økonomiske konsekvenser har det dersom objektet ikke blir reparert?

Bruksverdi på typisk skadeobjekter

Jordbruksjord og beite:
Her må du oppgi inntekt, f.eks. dekningsbidraget. Dersom arealet leies bort oppgir du leieinntekten. Ved utleie bør du også oppgi egne bruksmuligheter av arealet, f.eks. om du selv driver gårdsdrift eller annet hvor du har bruk for arealene. Dersom det finnes konkrete planer for bruken av arealet oppgir du dette.

Vei, bruer:
Beskriv hva veien benyttes til, er den tilførselsvei til bolig eller fritidsbolig, eller er det annen økonomisk virksomhet som er avhengig av veien, som f.eks. tømmerdrift, utleie, jakt og lignende. Det forventes ikke at du oppgir et tall for den økonomiske verdien av veien, men at du i søknaden beskriver de økonomiske konsekvensene av at veien ikke blir reparert.

Kai, molo:
Beskriv bruken av kaia eller moloen, og om den gir økonomisk inntekt gjennom eget bruk eller utleie. Hvis kai/molo ligger til bolig eller fritidsbolig bør du oppgi om den økonomiske verdien av boligen vil synke om objektet ikke repareres, enten det er omsetningsverdi eller utleieverdi.

 

Relevante bestemmelser:Naturskadeerstatningsloven § 5 og naturskadeerstatningsforskriften § 6.