Hvem kan søke naturskadeerstatning?

Alle privatpersoner kan søke erstatning hos statens naturskadeordning. Private selskaper, sammenslutninger, stiftelser og veilag kan også søke om erstatning. Skade på statlig og kommunal eiendom dekkes ikke.

Tomtefestere og andre rettighetshavere

Tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke naturskadeerstatning som eier. Med tomtefester menes alle som har hus eller hytte på leid (festet) grunn.

Andre rettighetshavere kan være de som har rett til bruk av en eiendom, som for eksempel rett til beite, seter, eller tinglyst veirett o.l. Merk deg at dersom eieren av festetomten også søker om erstatning, må dere avklare hvem som skal ha erstatningen. I slike saker vil eieren ha fortrinnsrett dersom dere ikke blir enige. Er festeavtalen eller bruksretten på kommunal eller statlig eiendom, vil du også kunne ha rett til erstatning. I disse tilfellene må avtalen som viser din rettighet legges ved søknaden.

Selskaper

Private selskapet, sammenslutning, stiftelser og lignende kan ha rett til erstatning på samme måte som enkeltpersoner.

Selskap som er delvis offentlig og delvis privat eid og som ikke får driftstilskudd fra staten, fylkeskommunen eller kommunen, kan ha rett til erstatning. Dersom stat, fylkeskommune eller kommune har en fremtredende økonomisk interesse i selskapet, gis det ikke erstatning. Det samme gjelder dersom selskapet er dannet ved overføring av midler fra stat, fylkeskommune eller kommune.

Landbruksforetak med leiejord

Får du skader på leiejord kan du søke erstatning dersom du får fullmakt fra eier til å søke om og disponere erstatningen.

Veilag og foreninger

Veilag med flere grunneiere kan søke om erstatning i en samlet søknad for  skade på felles vei. Idrettsforeninger eller andre interesseorganisasjoner må ha et organisasjonsnummer for å søke naturskadeerstatning. har man ikke dette, kan foreningen registrere seg gratis i Brønnøysundregisteret, og få organisasjonsnummer.


Lovhenvisning

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatningsforskriften)