Klager på vedtak

Ønsker du å klage på vedtaket i din sak, kan du gjøre det elektronisk fra samme side som du sendte din søknad fra. Husk at fristen er tre uker fra du mottok vedtak fra Landbruksdirektoratet.

Krav til innhold i klagen:
Du må begrunne hvorfor du vil klage på vedtaket. Ønsker du å legge ved ytterligere dokumentasjon, kan du gjøre det elektronisk i tilknytning til klagen.
 
Klagefrist og saksgang:

Klagefristen er tre uker fra du mottok vedtaket.

Har du ikke søkt elektronisk kan du sende klagen din i posten til:
Landbruksdirektoratet, Postboks 1450 Vika
0116 Oslo

Merk gjerne klagen din med saksnummeret som du finner i vedtaksbrevet.

Dersom klagen din ikke blir tatt til følge hos Landbruksdirektoratet, oversendes klagen til behandling i Klagenemnda for endelig avgjørelse.
 
Klagefrist og saksgang – klage på vedtak fra forsikringsselskap:
Klage på vedtak fra forsikringsselskapet må sendes Klagenemnda/ Landbruksdirektoratet innen seks måneder fra du mottok forsikringsvedtaket.
 
Ikke alle deler av forsikringsselskapets vedtak kan påklages til Klagenemnda. Hvorvidt det forelå naturskade eller om betingelsene for nedsettelse eller nektelse av erstatning var tilstede, er forhold som kan påklages. Vurderingen av om skade har skjedd innenfor 5 dekar fra forsikret bolighus eller fritidshus kan også påklages. Dette fremgår av naturskadeforsikringsloven § 2 første ledd.

Klagenemnda for naturskadesaker
Det fremgår av naturskadeerstatningsforskriften § 20 at Klagenemnda skal bestå av fem medlemmer og ha en faglig sammensetning som sikrer en forsvarlig behandling av klagene. Klagenemnda skal bestå av to jurister, en landbruksfagkyndig, en med fagkyndighet innen geoteknikk, bygg og anlegg, og en med fagkyndighet innen hydrologi. Medlemmene i Klagenemnda skal ha en personlig stedfortreder med samme fagkyndighet.

Klagenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underordnet Kongen og departementet.

Klagenemndas medlemmer:

Leder: Trine Buttingsrud Mathiesen

Nestleder: Cathrin Welle-Smidt

Medlem: Sølve Bærug

Medlem: Hallvard Berg

Medlem: Vikas Thakur