Verdens mest omfattende erstatningsordning

Naturskadeordningen i Norge er unik i global sammenheng. Ingen andre land har en like omfattende erstatningsordning for naturskader. Statens naturskadeordning og naturskadeforsikringen dekker de fleste skader på grunn og byggverk som skyldes naturskade.

I 1961 ble naturskadeloven vedtatt. Samtidig ble Statens naturskadefond med styre og administrasjon opprettet. Dermed ble en fast ordning etablert, med rett til erstatning for skadelidte. Fondet var finansiert over egen post i statsbudsjettet.

Fra skattelettelser til statsstøtte

Før denne tid fantes det ingen erstatningsordninger for personer som var utsatt for naturskade. Det første man så av offentlige bidrag etter naturulykker var skattelettelser, som regel i form av at skatter ble beregnet på bakgrunn av eiendomsstørrelse eller inntektsgrunnlag. På slutten av 1800-tallet og utover finnes det eksempler på at staten bidro med lån, gjerne rentefrie, til naturskadeofre. Etter Verdalsraset i 1893, ble det bevilget erstatning direkte fra statskassen til skadelidte.
 
Fra 1980 ble det etablert en naturskadeforsikring som en obligatorisk dekning under brannskadeforsikringen på hus og næringseiendommer. Så, i 2005, førte en ny lovendring til at stormskader på skog ble unntatt dekning under naturskadeloven.
Fra 2017 gjelder naturskadeerstatningsloven 2014 som avløser naturskadeloven av 1961/1994. Lovens dekningsområde beholdes, men det legges til rette for moderne og effektiv forvaltning og saksbehandling.

En typisk erstatningssak


Statens naturskadeordning behandler rundt 1500 saker i året. En typisk erstatningssak gir et erstatningsbeløp på rundt 85 000 kroner. 75 prosent av sakene ligger på eller under dette gjennomsnittet. Noen få større saker, mellom 1,5 til 2 prosent, har erstatningsbeløp over 500 000 kroner, og bidrar til å trekke opp størrelsen på det gjennomsnittlige erstatningsbeløpet.
 
Flom er den klart største skadeårsaken, i gjennomsnitt ca. 70 prosent av skadene som erstattes skyldes flom. Veier og jordbruksareal/næringstomter er de vanligste skadeobjektene.