Til hovedinnhold

Risikobasert kontroll av tilskudd til skogkultur og utbetalinger fra skogfond

Utvalg til feltkontroll

Feltkontroll skal gjennomføres for de tiltakene som kommunen har vurdert til å ha størst risiko for feil. For å kunne risikovurdere de ulike tiltakene må kommunen sette opp en liste med prioriterte risikoindikatorer. 

 • En risiko er en hendelse som kan påvirke vår måloppnåelse negativt hvis den inntreffer. Når vi vurderer risiko skal vi anslå hvor stor sannsynlighet det er for at hendelsen inntreffer, og hvor stor konsekvens hendelsen får hvis den inntreffer. Risiko beskrives slik: Risiko = sannsynlighet x konsekvens. 
 • En risikoindikator skal beskrive hvilke opplysninger som kan være heftet med risiko. Ved fastsetting av kontrollplan bestemmer kommunen gjennom sin risikovurderingen hvilke indikatorer som skal resultere i feltkontroll. Disse indikatorene omtales som kontrollpunkter. 
 • Statsforvalteren har i oppgave å veilede kommunene om risikobasert kontroll på landbruksområdet. Kommunene bes ta kontakt med Statsforvalteren dersom de har behov for bistand/hjelp. 

Det finnes flere rapporter i ØKS som viser kostnadsnivået på forskjellige skogkulturtiltak. Landbruksdirektoratet anbefaler kommunene å bruke rapportene for å komme fram til de konkrete summer for risikoindikatorene. 

Risikoindikatorene klassifiseres etter alvorlighet (høy/middels/lav), og følgende områder er satt opp som eksempel på aktuelle forhold som kommunen bør vurdere når de skal utarbeide sin kontrollplan (listen er ikke uttømmende). 

Høy risiko: Tiltak som bør kontrolleres 

 • Tiltak med høy total kostnad. 
 • Søkere som tidligere har hatt avvik ved kontroll. 
 • Tiltak som det er usikkert om er økonomisk forsvarlig (for eksempel tiltak med høye enhetskostnader). 
 • Tiltak som det er usikkert om er økologisk forsvarlig (for eksempel tiltak som er utført i områder med viktige miljøverdier). 
 • Tiltak som det er usikkert om er skogfaglig forsvarlig (for eksempel  tiltak hvor 
 • det er tvil om profesjonaliteten i utførelsen). 

Middels risiko: Tiltak som kan kontrolleres 

 • Tiltak med enhetskostnader som er høyere enn det som er normalt i området. 
 • Tiltak som er utført av skogeier (eget arbeid eller egne ansatte). 

Lav risiko: Tiltak der kontroll ikke er nødvendig 

 • Ingen avvik er registrert etter gjennomgang av punktliste under «Kontroll i saksbehandlingen». 
 • Dersom kommunen ikke finner tilstrekkelig antall tiltak som skal kontrolleres fordi de havner på høyt/middelst, kan det være aktuelt å plukke ut tiltak som havner på grønt. 

Hvert tiltak som kommunene saksbehandler skal vurderes opp mot de risikoindikatorene som kommunen har definert i sin kontrollplan. Resultatet av denne vurderingen avgjør hvilke tiltak hvor kommunen skal gjennomføre feltkontroller. 

Når kommunen saksbehandler søknadene/utbetalingskravene skal listen med risikoindikatorer ligge ved siden av, slik at det er enkelt for kommunen å velge ut sakene med høy risiko. 

Vedlagt dette dokumentet ligger et eksempel på risikoindikatorer i en kommune. 

Hva skal feltkontrollen inneholde? 

I fagsystemet ØKS skal kommunen registrere gjennomførte feltkontroller. Hva kommunen skal kontrollere i en feltkontroll vil variere ut fra hvilket tiltak som er gjennomført, men noen eksempler kan være at kommunen: 

 • Kontrollerer i felt at tiltaket som er registrert i søknaden stemmer med det som faktisk er gjennomført 
 • Kontrollerer i felt at omfanget av tiltaket som er gjennomført (antall og areal) stemmer med det som framkommer i søknaden. (for eksempel dokumentere ved måling på prøveflater). 
 • Kontrollerer i felt at underkodene som søker har registrert stemmer. 
 • Kontrollerer i felt at søker har tatt nødvendige miljøhensyn ved gjennomføring av tiltaket. 

Registrering av gjennomførte feltkontroller i ØKS 

Alle gjennomførte feltkontroller skal registreres i ØKS som ‘NMSK-kontroller’. Det er laget en egen beskrivelse for hvordan kontrollene skal registreres, og denne finner du i dokumentet Dokumentasjon av kontroll i ØKS og WebSkas. 

Kommunene bør registrere feltkontrollene umiddelbart etter at de er gjennomført. Alle feltkontrollene må registreres innen utgangen av kalenderåret de er gjennomført. 

Tidspunkt for feltkontroll 

Kommunen skal, så langt det lar seg gjøres, gjennomføre feltkontrollene før utbetaling av skogfondsmidler og før behandling av eventuell søknad om tilskudd. Dette er viktig for å sikre at tiltakene er i henhold til opplysninger gitt i søknad, og at tiltakene oppfyller vilkårene for tilskudd. 

Dersom dette ikke allerede er gjort, bør det fattes vedtak i saken så snart feltkontrollen er gjennomført. 

Fant du det du lette etter?