Det følger av Matloven og forskrift om erstatning etter offentlige pålegg i plante- og husdyrproduksjon at produsenter, som lider økonomisk tap som følge av  offentlig pålegg om avlivning av dyr, kan ha rett til erstatning.  

Søknad om erstatning sendes til Statsforvalteren i Rogaland på standard skjema som du finner på Landbruksdirektoratets nettsider: Søknad om erstatning etter pålegg om nedslakting.

Du vil få vedtak fra Statsforvalteren når søknaden er ferdig behandlet. Du har klagerett på vedtaket. Klagen skal sendes til Statforvalteren. Hvis vedtaket opprettholdes, sender Statsforvalteren klagen til Landbruksdirektoratet for endelig behandling. 

Har du spørsmål? 

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Rogaland: Geir Skadberg, fmrogsk@statsforvalteren.no, tlf.: 51 56 89 64 

Kontaktpersoner i Landbruksdirektoratet:  

Tone Bulling Hustad, tone.bulling.hustad@landbruksdirektoratet.no, mobil: 920 34 485 

Kai Terje Dretvik, Kai.Terje.Dretvik@landbruksdirektoratet.no , mobil: 911 81 486