Til hovedinnhold

Retningslinjer for tilskudd til utvikling av plantemateriale ved Graminor AS, Sagaplant AS og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 27.04.2016.

1. Innhold

Disse retningslinjene fastsetter innholdet i og rammene for tilskudd til utvikling av plantemateriale som bevilges over statsbudsjettet til Graminor AS (Graminor), Sagaplant AS (Sagaplant) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

2. Mål for tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre at norsk jord- og hagebruk får tilgang til klimatilpasset, variert, sortsekte og sykdomsfritt plantemateriale og gjøre materialet mer konkurransedyktig på hjemmemarkedet og på eksportmarkedet.

3. Målkriterier for tilskuddsmottaker

3.1 Generelle kriterier

For å sikre at målene for tilskuddsordningen blir oppfylt, skal tilskuddsmottaker i søknaden (se pkt. 5) beskrive hvordan virksomheten:

 • benytter riktig teknologi og anerkjente metoder. Når selskapets produkter utvikles over flere år, skal tilskuddsmottakeren dokumentere at utviklingen skjer etter et fastsatt program/plan.
 • drives effektivt
 • bidrar til å vedlikeholde og utvikle kompetanse og teknologi knyttet til utvikling av plantemateriale i en nasjonal sammenheng
 • bidrar til å redusere bruken av plantevernmidler
 • bidrar til bærekraftig bruk og bevaring av plantegenetiske ressurser i henhold til Den internasjonale traktaten for plantegenetiske ressurser for mat og landbruk

3.2 Spesielle kriterier om planteforedling

For å sikre at målene for tilskuddsordningen blir oppfylt, skal tilskuddsmottakeren i søknaden (se pkt. 5) beskrive hvordan virksomheten:

 • bidrar til et tilstrekkelig mangfold av godkjente sorter innen engvekster, potet, frukt og bær
 • bidrar til at produsenter og forbrukere får tilgang på sorter som det er behov for i markedet
 • foredler sorter som bidrar til økte avlinger
 • foredler sorter som bidrar til mindre omfang av klimabetinget avlingssvikt

3.3 Spesielle kriterier for framavl

For å sikre at målene for tilskuddsordningen blir oppfylt, skal tilskuddsmottakeren i søknaden (se pkt. 5) beskrive hvordan virksomheten bidrar til produksjon og omsetning av riktig mengde og kvalitet av sykdomsfritt plantemateriale.

4. Virksomhet som omfattes av tilskuddsordningen

Tilskuddet skal tildeles som et driftstilskudd som skal dekke driftskostnader for virksomhet som ikke fullt ut kan dekkes gjennom oppnådd pris ved salg, eller som kan dekkes av andre tilskuddsordninger.

Tilskudd kan tildeles Graminors virksomhet knyttet til:

 • foredling og produksjon av prebasis innen engvekster, potet, frukt og bær
 • egenandel i prebreeding-prosjekter
 • spesielle program for langsiktig utvikling av klimatilpasset plantemateriale, slik som drift av program for 2-radsbygg
 • bevaring av genressurser av vegetativt formerte planter (sorter som er i bruk og sorter som har gått ut av produksjon)
 • utvikling av metodikk og kompetanse innen planteforedling som etterspørres av næring og forskningsmiljø

Tilskudd kan tildeles Sagaplants virksomhet knyttet til:

 • utvikling og produksjon av sykdomsfritt, sortsekte og klimatilpasset plantemateriale innen frukt, bær, blomster/prydplanter og grøntanlegg
 • bevaring av genressurser av vegetativt formerte planter (sorter som er i bruk og sorter som har gått ut av produksjon)
 • utvikling av metodikk og kompetanse innen framavl som etterspørres av næring og forskningsmiljø

Tilskudd kan tildeles NMBUs virksomhet knyttet til:

 • utvikling og produksjon av sykdomsfritt, sortsekte og klimatilpasset plantemateriale av blomster/prydplanter
 • bevaring av genressurser av vegetativt formerte planter (sorter som er i bruk og sorter som har gått ut av produksjon)
 • utvikling av metodikk og kompetanse innen framavl som etterspørres av næring, forskningsmiljø og undervisning

5. Søknaden

Tilskuddsmottakerne sender foreløpig søknad/innspill til jordbruksforhandlingene til Landbruksdirektoratet innen 20. desember.

Søknaden skal inneholde budsjett for hvordan tilskuddet er planlagt benyttet. Søknaden må inneholde markedsmessige vurderinger som synliggjør behovet for tilskudd. Søknaden skal også redegjøre for tiltakenes forutsetninger og mål. Budsjettforslaget skal inneholde prioriteringer og gi informasjon om konsekvenser ved økning og evt. reduksjon av tilskudd sammenliknet med foregående budsjettår.

Når proposisjonen etter jordbruksoppgjøret er behandlet av Stortinget, skal tilskuddsmottakerne innen 1. november sende endelig søknad for kommende driftsår til Landbruksdirektoratet. Søknaden bygger på søknaden nevnt i forrige avsnitt, men tar hensyn til føringer gitt i jordbruksavtalen og tildelingen som fremgår av Stortingets vedtak.

Landbruksdirektoratet skal behandle søknaden og utarbeide et tildelingsbrev i samsvar med kravene i økonomibestemmelsene (se særlig pkt. 6.3.3) og disse retningslinjene.

6. Utbetaling av tilskuddet

Landbruksdirektoratet skal administrere tilskuddet som disse retningslinjene gjelder.

Landbruksdirektoratet bestemmer vilkårene for å utbetale, og eventuelt kreve tilbakebetaling av tilskuddet.

Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet kvartalsvis når tilskuddsmottaker har akseptert vilkårene i tildelingsbrevet.

Tilskuddsmottaker skal melde fra til Landbruksdirektoratet om endringer av planene/ budsjett/regnskap som oppstår i løpet av året. Endringer som gjelder omdisponering mellom budsjettposter skal godkjennes av Landbruksdirektoratet. Det gjelder også eventuell overføring av ubenyttede midler til neste år.

7. Rapportering

Tilskuddsmottaker skal rapportere om aktiviteten og bruken av midlene innen 1. mai påfølgende år. Det skal opplyses om prisingen som ligger til grunn for inntektene. Tilskuddsmottakeren skal også rapportere om effektiviseringstiltak som er innført og effekt av disse.

Landbruksdirektoratet kan kreve at regnskapet skal attesteres av revisor. Landbruksdirektoratet kan stille krav til innholdet i revisjonsattestasjonen i tildelingsbrevet.

Når tilskuddsmottakers produkter utvikles over flere år kan rapporteringen skje i henhold til pkt. 3.1, andre avsnitt.

8. Oppfølging og kontroll

Landbruksdirektoratet skal følge opp at tilskuddsmottakere benytter tilskuddet i samsvar med søknaden og vilkårene i tildelingsbrevet. Tildelingsbrevet skal inneholde en beskrivelse av kontrolltiltak som kan bli iverksatt. Landbruksdirektoratet må gjennomgå rapporteringen ved å kontrollere opplysningene og at rapporteringen inneholder informasjonen som det er stilt krav om. Landbruksdirektoratet må foreta en vurdering av om arbeidet som er utført samsvarer med søknaden og forutsetningene ellers.

Tilskuddsmottakerne skal forplikte seg til å gi alle opplysninger som Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

Dersom tilskuddsmottakerens bruk av tilskuddet bryter med forutsetningene for tildelingen, skal det medføre krav om tilbakebetaling. Eventuelle krav om tilbakebetaling kan alternativt motregnes i senere års utbetalinger. Denne forutsetningen skal inntas i tildelingsbrevet, som selskapet aksepterer gjennom mottak og bruk av tilskuddet.

9. Administrasjon, klage mv

Landbruksdirektoratet skal administrere tilskuddet som disse retningslinjene gjelder. Det innebærer blant annet å stille spesifikke krav til innholdet i søknad og rapportering, stille vilkår for bruken av midlene, utbetaling og mulighetene for kontrolltiltak.

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.