Om rapporten

Rapportnummer 17/2020
Dato 06.03.2020
Utgiver Landbruksdirektoratet
Rapporten Evaluering av tilskudd til frakt av slaktedyr (PDF)

Forord

Formålet med Tilskudd til frakt av slaktedyr er å jevne ut transportkostnader ved frakt av slaktedyr fra produsent til slakteri. Et viktig premiss for ordningen er at dyrere transporter, eksempelvis lange transporter, kompenseres for dette, da dette indirekte eller direkte påvirker slakterienes mulighet til å jevne ut prisene mellom produsenter.

I denne rapporten ser Landbruksdirektoratet på om tilskuddet utjevner transportkostnader mellom store slakterier rundt om i landet. Et stort slakteri er definert som et slakteri som slakter mer enn 1500 tonn slaktedyri året. Hvorvidt de store slakteriene foretar prisutjevning mellom produsenter,og om formålet oppnås,beskrives også i rapporten. Videre ser vi på miljøeffekter og eventuelle effekter tilskuddethar på de store slakterienes anleggsstruktur. Basert på funnenegjøres det vurderinger av om det kan gjøres endringer som bedrer måloppnåelsen med ordningen. Eventuelle endringer skal foretas innenfor dagens forvaltningsmodell. Vi vurderer også endringer ved de forvaltningsmessige aspektene ved ordningen.

Rapporten er utarbeidet etter oppdrag gitt i Jordbruksavtale 2019–2020. Den vil utgjøre et beslutningsgrunnlag for avtaleparteneinn mot jordbruksoppgjøret 2020 når de vurdererbehov for eventuelle endringer i ordningen eller behov for ytterligere utredning.

Vi vil sende en stor takk til alle slakteriene som har vært behjelpelige med tallmateriale og som har stilt opp som intervjuobjekter. Dette har vært helt avgjørende for at dette arbeidet var mulig, og for de resultatenevi har kommet fram til. Videre vil vi takkeen engasjert og kompetent referansegruppe for gode diskusjoner og innspill i arbeidetmed utredningen.