Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/23

Pristilskudd for korn og kraftfôr

1. Pristilskudd korn

Formål

Ordningen omfatter tilskudd til prisnedskriving ved kjøp av norskprodusert korn for videre salg eller til-virking av kraftfôr eller mat, og tilskudd til foretak som benytter norskprodusert korn i produksjon av mel eller andre cerealprodukt som blir nyttet til mat (matkorntilskudd).

Formålet er å sikre avsetning av norskprodusert korn, erter og oljefrø, og å regulere kostnadene og konkurransekrafta til norsk husdyrproduksjon, i tillegg til å styrke konkurransekraften til norsk cerealindustri.  (St. prp. 1 (2020-2021))

A. Prisnedskrivingstilskudd norsk korn

Fagansvarlig

Mari Vengnes og Hege Heiberg

Vilkår for tilskudd

Prisnedskrivingstilskudd kan gis til foretak, dvs. kornkjøper, som kjøper norskprodusert korn fra produsent for videresalg eller bruk i kommersiell matmel- eller kraftfôrindustri (jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd).  

Importert vare til kraftfôr er for inneværende avtaleperiode berettiget prisnedskrivingstilskudd. 

Ved kjøp av korn fra norskregistrerte foretak, som for eksempel produserer både i Norge og Sverige, skal det skilles mellom norskprodusert kornet, og eksempelvis den svenske delen av produksjonen.  

For kornkjøpere som produserer kraftfôr er det et krav (brev fra LMD datert 13. des 2007) om at: 

 • kraftfôret tilbys i markedet på vanlige salgsvilkår 
 • en vesentlig del av kraftfôret (minimum 50 prosent) selges til foretak som selger verken har eiermessige interesser i eller driftsmessig samarbeid med, altså ikke salg som bærer preg av internomsetning.  

Det gis ikke tilskudd til: 

 • korn som nyttes til fremstilling av fiskefôr (jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd)  
 • varer som eksporteres (jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd) 
 • korn som skal anvendes til såkorn eller hjemmemaling, jf. krav om videresalg eller anvendelse i kommersiell matmel- eller krafôrindustri, jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd. 

Det gis kun tilskudd ved førstehånds omsetning av kornet. Mottaker av tilskuddet er ansvarlig for at kornet benyttes i samsvar med vilkårene. Dette gjelder også når kornet selges videre. 

Det skal kun utbetales prisnedskrivingstilskudd for norskprodusert korn for partier kjøpt fra produsent registrert som foretak. Det innebærer at det kun er partier fra produsenter med foretaksnummer fra Brønnøysundregisteret som er berettiget prisnedskrivingstilskudd for norsk korn (Jordbruksavtalen 2022-2023).  
 

Søknad, rapportering og utbetaling 

Innrapportering av «korndata» danner grunnlag for beregning av det ordinære prisnedskrivingstilskudd. Dette skjer elektronisk og det er krav til form og elektronisk format, SFTP-format. Se vedlegg for formatkravene til rapporteringen. 

Vi henstiller igjen alle som i dag innrapporterer på produsentnummer om å legge om til innrapportering på organisasjonsnummer + fylkesnummer + kommunenummer. Beregningsgrunnlag er kvantum med basis vanninnhold (korn og erter 15 prosent og oljefrø 8 prosent). Ved vanninnhold over basis omregnes kvantumet til basis vanninnhold, som grunnlag for prisnedskrivingstilskuddet. Beregningen foretas på bakgrunn av tilskuddsmottakers innsendte kvalitetsanalyser av representative kornprøver fra hvert enkelt vareparti. Kvalitetsanalysene må tilfredsstille de krav til analysesikkerhet som Landbruksdirektoratet fastsetter. Dette er spesifisert i «Retningslinje om krav til analysesikkerhet ved kvalitetsanalyser av korn som omsettes gjennom markedsordningen av 22. juni 2016»

Med mindre Landbruksdirektoratet bestemmer noe annet, skal prøven tas ut med automatisk prøvetaker og nedminskes med tilknyttet nedminsker.  

Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet til kornkjøperne ukentlig i sesongen og sjeldnere i andre perioder. Før utbetaling trekkes omsetningsavgift og forskningsavgift fra tilskuddet (jf. Pristilskuddsforskriftens § 9 andre ledd). Oversikt over grunnlaget for tilskuddet og avgiftene samt utbetalt beløp går fram av tilskuddsbrev som sendes tilskuddsmottaker. 

Fra 2018/19 innførte vi av statistikkhensyn spesifiserte lagerkvalitetskoder for proteinråvarer. . 

 • Oljefrø – lagerkvalitet 1 
 • Økologisk oljefrø – lagerkvalitet 9 
 • Åkerbønner – lagerkvalitet 3 
 • Åkerbønner økologiske – lagerkvalitet 8 

Frist for innlevering av grunnlag for å få tilskudd og frist for plikt til å betale avgifter for kornåret 2021-2022 er dermed 30. september 2022 (jf. fristforskriftens § 6).

B.  Midlertidig prisnedskriving for importerte karbohydratråvarer til kraftfôr

Fagansvarlig  

Mari Vengnes og Hege Heiberg 

Formål  

Tilskudd til importert karbohydratvare er et tiltak satt inn i en ekstraordinær situasjon dette avtaleåret. I sluttprotokollen er dette beskrevet som følger:  

«Partene er enige om at det i en situasjon med unormalt høye priser på korn og kraftfôrråvarer internasjonalt er behov for å gjøre midlertidige endringer i markedsordningen for korn. Det er ikke mulig å se for seg at årets jordbruksoppgjør skal legge opp til at kornprisen i Norge, etter prisnedskriving, skal være lavere enn priser for importert korn levert til Norge. Over tid er det grunn til å forvente at internasjonale priser vil finne et nytt normalnivå som er lavere enn i dag, og lavere enn norsk kornpris. Tiltak satt inn i denne ekstraordinære situasjonen må derfor være midlertidige. Det er særlig viktig at ikke norsk landbruks konkurransekraft svekkes som følge av videreføring av ekstraordinære tiltak, etter at markedene finner sitt nye normalnivå. For å sikre gjennomføring, forutsigbarhet og at internasjonale forpliktelser opprettholdes, mener partene at det er viktig at det i størst mulig grad gjøres tilpasninger i etablerte systemer. Partene er derfor enige om en løsning der prisnedskrivingstilskuddet for korn blir videreført og økt tilsvarende økning i prisen for fôrkorn, samt at prisnedskriving også vil kunne benyttes for importert karbohydratråvare. Partene er videre enige om at endringen i markedsordningen for korn skal sikre at råvarekostnadene for karbohydratråvare til kraftfôr ikke skal endres som følge av endrede målpriser på korn, eller ustabile priser på karbohydratråvarer internasjonalt. Endringene skal heller ikke medføre at importert proteinråvare blir mer attraktiv som energiråvare i kraftfôr». 

Vilkår for tilskudd  

Tilskudd til karbohydratråvare gjelder   

 • import av råvarer innenfor kvoten «Råvarer til kraftfôr», jf. vedlegg 7 til forskrift om administrative tollnedsettelser (FAT)  
 • import av melasse, mais og maisgrits innenfor kvoter, jf. vedlegg 1 til forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer  
 • import av råvarer fra nulltoll-land etter forskrift om GSP ved import fra u-land, men begrenset til vareomfanget til kvoten «Råvarer til kraftfôr», jf. vedlegg 7 til FAT 
 • forbruk av innenlandsk foredlede karbohydratråvarer, jf. FAT § 22 andre ledd. 

Landbruksdirektoratet fastsetter tilskuddssatsene på samme grunnlag som ved fastsettelse av tollnedsettelser innenfor kvoten «Råvarer til kraftfôr», jf. forskrift om administrative tollnedsettelser § 22, og for periodene 1. juli til 31. august, 1. september til 30. november, 1. desember til 28. februar, 1. mars til 31. mai og 1. juni til 30. juni. Dersom Landbruksdirektoratet fastsetter tollsats for enkeltvarer, skal prisnedskrivingstilskuddet samtidig settes til 0 kr/kg. Beregningstidspunkt er dato for fortolling, med unntak for innenlandsk foredlede karbohydratråvarer produsert på basis av tollfritt importerte råvarer. For disse råvarene er det satsen for måneden råvaren ble forbrukt som er gjeldende. 

Søknad, rapportering og utbetaling 

Søknad om tilskudd skjer etterskuddsvis. Landbruksdirektoratet kommer tilbake til søknadsprosedyren.  

C. Matkorntilskudd

Fagansvarlig 

Kari Helen Telfer 

Søknad, utsettelse og dispensasjon 

Fra 1. juli 2022 er tilskuddssatsen midlertidig satt til 0,0 øre per kilo matkorn. 

Begrunnelsen for at matkorntilskuddet midlertidig bortfaller er beskrevet i Prop. 120 S (2021 - 2022) – Jordbruksoppgjøret 2022: «Avtalepartene er enige om at de ekstraordinære høye prisene for matkorn på verdensmarkedet gir norsk matmel og bakeindustri en styrket konkurransesituasjon ift. importere produkter. Matkorntilskuddet settes derfor midlertidig til null fra 1. juli 2022.» 

Endelig frist for å søke om matkorntilskudd for perioden januar til juni 2022 er 15. februar 2023 (fristforskriften § 7). 

Rapportering og utbetaling 

Produsent av matmel og andre cerealprodukter skal fortsatt rapportere månedlig forbruk av norsk og importert korn til Landbruksdirektoratet. Det er utarbeidet egne skjema for innrapportering av månedlig forbruk. Rapporteringsskjemaene sendes til postSKM@landbruksdirektoratet.no innen den 15. hver måned. 

Etter årets slutt plikter foretaket å innrapportere total omsetning av alle vareslag til Landbruksdirektoratet. Rapporteringen må være delt inn i omsetning av alle vareslag for første halvår (januar til juni) og andre halvår (juli til desember). Dersom rapporteringskravene ikke overholdes, kan dette få konsekvenser ved at tilskudd ikke utbetales og/eller at tilskuddet avkortes (jf. pristilskuddsforskriften § 12). 

Fant du det du lette etter?