Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/23

Pristilskudd for korn og kraftfôr

2. Frakttilskudd

Formålet med frakttilskuddene er å «jamne ut prisane til produsent og forbrukar.» Ordningen er basert på at produsentene må dekke en egenandel av kostnadene (Prop 1 S (2020-2021) fra Landbruks- og matdepartementet)

2A Frakttilskudd korn

Fagansvarlig  

Hege Heiberg   

Vilkår, definisjoner og soner  

Overskuddsområdet for korn er definert som: 

 • Viken  
 • Oslo 
 • Vestfold og Telemark  
 • Innlandet 

Underskuddsområdet for korn er definert som: 

 • Agder 
 • Rogaland 
 • Vestland  
 • Møre og Romsdal 
 • Trøndelag 
 • Nordland  
 • Troms og Finnmark 

Med produksjonsanlegg menes anlegg som tilvirker maltmel eller kraftfôr til husdyrproduksjon. 

Vilkår følger av pristilskuddsforskriften § 7 og jordbruksavtalen 2022-2023:  

Tilskudd til frakt av korn til kraftfôr fra overskuddsområdet til produksjonsanlegg i resten av landet 

Tilskudd kan gis til frakt av korn til kraftfôr produsert på og fraktet fra overskuddsområdet til produksjonsanlegg på følgende steder:  

 • Stavanger og Tau 
 • Vaksdal 
 • Florø - nedlagt fra 1. januar 2021 
 • Vestnes 
 • Trondheim 
 • Steinkjer  
 • Balsfjord 

Tilskudd til frakt av soyamel til kraftfôr til Bergneset i Balsfjord  

Det kan gis tilskudd til frakt av norskprodusert og importert soyamel til kraftfôrproduksjon ved Bergneset i Balsfjord.  

Tilskudd til frakt av fôrkorn fra utlandet 

Det kan gis tilskudd til direkte frakt av importerte karbohydratråvarer til kraftfôr ekskl. kli til følgende steder: 

 • Vaksdal 
 • Florø - nedlagt fra 1. januar 2021 
 • Vestnes 
 • Buvika/Trondheim 
 • Steinkjer 
 • Balsfjord 

Det er et vilkår at varen tolldeklareres til husdyrfôr. Det er kun direkte frakt fra utlandet til produksjonsanlegg i underskuddsområdet for tilvirkning av kraftfôr som kvalifiserer for tilskudd, jf. Jordbruksavtalen 2022-2023. 

Tilskuddsberettiget vareomfang er som det framgår i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 22 og vedlegg 7 produktgruppe fôrkorn og andre råvarer til kraftfôr, med unntak av tollvarenumrene 23.02.3000 og 23.02.4090.  

Tilskudd til frakt av økologisk korn fra kornprodusent til mottaksanlegg  

Tilskudd kan gis til frakt av økologisk korn fra kornprodusent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta imot den aktuelle arten. Tilskuddet gis med soneberegning. Sonene tilsvarer hvor mange kilometer mottaksanlegget befinner seg fra kommunens administrasjonssentrum i produsentens kommune. 

Søknadsfrist, utsettelse av søknadsfrist og eventuell dispensasjon fra søknadsfrist 

Kornkjøper kan søke Landbruksdirektoratet månedlig om tilskudd, og da innen den 15. i påfølgende måned. Søknaden må inneholde dokumentasjon på de fraktene det søkes om tilskudd for. 

Endelig søknadsfrist for å få utbetalt frakttilskudd til korn for foregående kalenderår, er 15. februar året etter lastingen av det tilskuddsberettigede kornet, jf. fristforskriften § 8.. Den endelige søknadsfristen for å få utbetalt frakttilskudd til økologisk korn for foregående kalenderår, er 15. februar året etter frakten av det tilskuddsberettigede kornet (fristforskriften § 9). Dette innebærer at søknadsfristen for å få utbetalt tilskudd for 2020 er 15. februar 2021. 

2B Frakttilskudd kraftfôr

Fagansvarlig  

Hege Heiberg og Jannicke Jensen Myhre  

Vilkår og definisjoner 

Kraftfôr defineres som et formalingsprodukt til husdyrfôr som kan inneholde en eller flere råvarer 

Det kan utbetales tilskudd til husdyrprodusent for transport av kraftfôr. Tilskuddet formidles gjennom kraftfôrforhandler ved at tilskuddet trekkes fra på faktura for kjøp av kraftfôr.  

Det gis ikke tilskudd til frakt av kraftfôr fra underskuddsområdet til overskuddsområdet, etter samme definisjonene som for frakt av korn.   

Landbruksdirektoratet fastsetter tilskuddssatser per kg transportert kraftfôr per kommune og per dyreslag. Satsene beregnes på basis av kostnadene ved transport fra definerte basisanlegg for kraftfôr produksjon til kommunesenter. Landbruksdirektoratet fastsetter hvilke steder som skal defineres som basissteder.  

Per 1. juli 2022 er det Kambo, Flisa, Stange, Stavanger, Fiskå, Vaksdal,  Vestnes, Trondheim, Steinkjer, Karlshus i Råde, Moelv, Andebu, Ørje, Namdal Kornsilo og Bergneset i Balsfjord. 

Satsene er beregnet på bakgrunn av rimeligste transportkostnad, på helårsvei, mellom alle landets kommunesenter og nærmeste kraftfôrproduksjonsanlegg. Ulike satser mellom dyreslag er fastsatt på bakgrunn av registrerte mengder bestilt kraftfôr. 

Satsene er er fastsatt i forskrift av 18. desember 2020 nr. 2298 om satser for frakttilskudd til transport av kraftfôr (satsforskriften). Det vil bli beregnet nye satser for frakt av kraftfôr med virkning fra 1. januar 2023 som følge av at tilskuddsordningen ble styrket med 17,2 mill. kroner i årets jordbruksoppgjør (Prop 120 S (2021-2022).  

Søknad, rapportering og utbetaling 

Søknad om frakttilskudd for kraftfôr sendes av kraftfôrforhandler månedlig ved elektronisk innrapportering gjennom Altinn. For hvert kvartal er frist for innrapportering den 15. i påfølgende måned, dvs. 15. april, 15. juli, 15. oktober og 15. januar (fristforskriften § 10). Vi ber eventuelle nye søkere om å ta direkte kontakt med Landbruksdirektoratet for hjelp og veiledning om innrapportering. 

Tilskudd til frakt av kraftfôr til rein innrapporteres på egen kode, men det skal nyttes satser som for drøvtyggerfôr. 

Tilskudd til frakt av kraftfôr utbetales månedlig, og tilskuddet skal videreformidles til den enkelte husdyrprodusent. Tilskuddsberettiget kvantum, fôrslag, tilskuddsats og samlet tilskuddsbeløp skal framgå av fakturaen. 

Fant du det du lette etter?