Til hovedinnhold

Rundskriv 2020-23_UTGÅTT

Pristilskudd for korn og kraftfôr

1. Prisnedskrivingstilskudd korn

Fagansvarlig  

Mari Vengnes og Hege Heiberg 

Formål  

Formålet med tilskudd til prisnedskriving av korn er «å sikre avsetning av norskprodusert korn, erter og oljefrø gjennom marknadsordninga, og å skrive ned prisen på råvarer til matmjøl og kraftfôr. For å fremje avsetninga av økologisk korn og erter, blir det der gitt høgare satsar til økologisk produksjon» (prop. 1 S (2020-2021) fra Landbruks- og matdepartementet).  

Vilkår for tilskudd 

Prisnedskrivingstilskudd kan gis til foretak, dvs. kornkjøper, som kjøper norskprodusert korn fra produsent for videresalg eller bruk i kommersiell matmel- eller kraftfôrindustri (jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd). Dette innebærer at det ikke gis tilskudd for korn som er uegnet til framstilling av mat eller fôr.

Importert vare er ikke berettiget prisnedskrivingstilskudd. Det samme gjelder korn produsert i utlandet av primærprodusent registrert i Norge. Ved kjøp av korn fra norskregistrerte foretak, som for eksempel produserer både i Norge og Sverige, er det kun det norskproduserte kornet som er berettiget tilskudd, og ikke eksempelvis den svenske delen av produksjonen.  

For kornkjøpere som produserer kraftfôr er det et krav (brev fra LMD datert 13. des 2007 ) om at

  • kraftfôret tilbys i markedet på vanlige salgsvilkår 
  • en vesentlig del av kraftfôret (minimum 50 prosent) selges til foretak som selger verken har eiermessige interesser i eller driftsmessig samarbeid med, altså ikke salg som bærer preg av internomsetning.  

Det gis ikke tilskudd til

  • korn som nyttes til fremstilling av fiskefôr (jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd)  
  • varer som eksporteres (jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd) 
  • korn som skal anvendes til såkorn eller hjemmemaling, jf. krav om videresalg eller anvendelse i kommersiell matmel- eller krafôrindustri, jf. pristilskuddforskriften § 7 første ledd. 

Det gis kun tilskudd ved førstehånds omsetning av kornet. Mottaker av tilskuddet er ansvarlig for at kornet benyttes i samsvar med vilkårene. Dette gjelder også når kornet selges videre. Det er også kornkjøpers ansvar at importert korn og annet korn som ikke er tilskuddsberettiget, ikke innrapporteres til Landbruksdirektoratet som tilskuddsberettiget vare. 

Det skal kun utbetales prisnedskrivingstilskudd for partier kjøpt fra produsent registrert som foretak. Det innebærer at det kun er partier fra produsenter med foretaksnummer fra Brønnøysundregisteret som er berettiget prisnedskrivingstilskudd (Jordbruksavtalen 2020-2021).  

Søknad, rapportering og utbetaling 

Innrapportering av «korndata» danner grunnlag for beregning av prisnedskrivingstilskudd. Dette skjer elektronisk og det er krav til form og elektronisk format, SFTP-format. Se vedlegg for formatkravene til rapporteringen. 

Det er tidligere blitt informert om at produsentnummer ville bli fjernet fra Landbruksregisteret fra 1. januar. Dette er utsatt og vi vet i skrivende stund ikke når det vil bli avviklet da det er knyttet til prosess i en annen etat. Men vi ber aktørene ta høyde for at det vil skje og ber derfor om at dere som ikke allerede har gjort det, går over til å rapportere på organisasjonsnummer, fylkesnummer og kommunenummer. 

Beregningsgrunnlag er kvantum med basis vanninnhold (korn og erter 15 prosent og oljefrø 8 prosent). Ved vanninnhold over basis omregnes kvantumet til basis vanninnhold, som grunnlag for prisnedskrivingstilskuddet. Beregningen foretas på bakgrunn av tilskuddsmottakers innsendte kvalitetsanalyser av representative kornprøver fra hvert enkelt vareparti. Kvalitetsanalysene må tilfredsstille de krav til analysesikkerhet som Landbruksdirektoratet fastsetter. Dette er spesifisert i «Retningslinje om krav til analysesikkerhet ved kvalitetsanalyser av korn som omsettes gjennom markedsordningen av 22. juni 2016» Hyperlink til retningslinje?.  Med mindre Landbruksdirektoratet bestemmer noe annet, skal prøven tas ut med automatisk prøvetaker og nedminskes med tilknyttet nedminsker.  

Landbruksdirektoratet utbetaler tilskuddet til kornkjøperne ukentlig i sesongen og sjeldnere i andre perioder. Før utbetaling trekkes omsetningsavgift og forskningsavgift fra tilskuddet (jf. Pristilskuddsforskriftens § 9 andre ledd). Oversikt over grunnlaget for tilskuddet og avgiftene samt utbetalt beløp går fram av tilskuddsbrev som sendes tilskuddsmottaker. 

Fra 2018/19 innførte vi av statistikkhensyn spesifiserte lagerkvalitetskoder for proteinråvarer. Dette videreføres for året 2020/2021. 

  • Oljefrø – lagerkvalitet 1 
  • Økologisk oljefrø – lagerkvalitet 9 
  • Åkerbønner – lagerkvalitet 3 
  • Åkerbønner økologiske – lagerkvalitet 8 

Frist for innlevering av grunnlag for å få tilskudd og frist for plikt til å betale avgifter for kornåret 2019-2020 er dermed 30. september 2020 (jf. fristforskriftens § 6). 

Av tekniske årsaker er det ikke opplyst om klageadgang på tilskuddsbrevene for prisnedskriving. Klageadgangen gjelder like fullt.

Fant du det du lette etter?