Til hovedinnhold

Rundskriv 2020-23_UTGÅTT

Pristilskudd for korn og kraftfôr

2. Matkorntilskudd 

Fagansvarlig  

Ida Louise Bjønness og Kari Helen Telfer  

Formål  

Formålet med ordningen «er å gi grunnlag for ein rekningssvarande pris på norsk matkorn og samstundes halde prisen på matmjøl på eit nivå som kan sikre konkurransekrafta til norskprodusert matmjøl og bakevarer samenlikna med import.» (Prop 1 (2019-2020) fra Landbruks- og matdepartementet). 

Tilskuddet gis til norske matmelprodusenter på grunnlag av forbruk av norskprodusert  matkorn (Jordbruksavtalen 2013-2014, s. 24). Matkorntilskudd kan gis til foretak som anvender norsk korn i tilvirkning og som nyttes til mat beregnet til innenlandsk forbruk. (Jf. pristilskuddsforskriften § 7 andre og fjerde ledd). 

Søknad, utsettelse og dispensasjon 

Foretakene, i hovedsak matmelmøller, kan søke Landbruksdirektoratet månedlig om matkorntilskudd, og da innen den 15. i måneden etter den tilskuddsberettigede produksjonen. 

Endelig frist for å søke om matkorntilskudd for 2020 er 15. februar 2021 (fristforskriften § 7). 

Rapportering og utbetaling 

I tillegg til søknaden om matkorntilskudd, som kun gjelder norsk matkorn, skal også totalforbruket av matkorn innrapporteres. Det er utarbeidet eget skjema for innrapportering av månedlig totalforbruk. Dette rapporteringsskjemaet sendes inn sammen med søknadsskjemaet. 

Matkorntilskuddet utbetales normalt til foretaket i den påfølgende måneden søknaden gjelder for, også avhengig av når søknaden foreligger. Etter årets slutt plikter foretaket å innrapportere total omsetning av alle vareslag til Landbruksdirektoratet. Dersom rapporteringskravene ikke overholdes, kan dette få konsekvenser ved at tilskudd ikke utbetales og/eller at tilskuddet avkortes (jf. pristilskuddsforskriften § 12). 

Fant du det du lette etter?