Til hovedinnhold

Rundskriv 2020-23_UTGÅTT

Pristilskudd for korn og kraftfôr

3. Frakttilskudd korn

Fagansvarlig  

Hege Heiberg og Ida Louise Bjønness  

Formål  

Formålet med frakttilskudd er å «jamne ut prisane til produsent og forbrukar.» Ordningen er basert på at produsentene må dekke en egenandel av kostnadene (Prop 1 S (2020-2021) fra Landbruks- og matdepartementet) 

Vilkår, definisjoner og soner  

Overskuddsområdet for korn er definert som

 • Viken  
 • Oslo 
 • Vestfold og Telemark  
 • Innlandet 

 Underskuddsområdet for korn er definert som

 • Agder 
 • Rogaland 
 • Vestland  
 • Møre og Romsdal 
 • Trøndelag 
 • Nordland  
 • Troms og Finnmark 

Med produksjonsanlegg menes anlegg som tilvirker maltmel eller kraftfôr til husdyrproduksjon. 

Vilkår følger av pristilskuddsforskriften § 7 og jordbruksavtalen 2020-2021:  

"Tilskudd til frakt av korn fra overskuddsområdet til produksjonsanlegg i resten av landet". 

Tilskudd kan gis til frakt av korn produsert på og fraktet fra overskuddsområdet til produksjonsanlegg på følgende steder 

 • Stavanger og Tau 
 • Vaksdal 
 • Florø 
 • Vestnes 
 • Trondheim 
 • Steinkjer  
 • Balsfjord 

Tilskudd til frakt av soyamel til kraftfôr til Bergneset i Balsfjord  

Det kan gis tilskudd til frakt av norskprodusert og importert soyamel til kraftfôrproduksjon ved Bergneset i Balsfjord.  

Tilskudd til frakt av fôrkorn fra utlandet 

Det kan gis tilskudd til direkte frakt av importerte karbohydratråvarer til kraftfôr ekskl. kli til følgende steder: 

 • Vaksdal 
 • Florø 
 • Vestnes 
 • Buvika/Trondheim 
 • Steinkjer 
 • Balsfjord 

Det er et vilkår at varen tolldeklareres til husdyrfôr. Det er kun direkte frakt fra utlandet til produksjonsanlegg i underskuddsområdet for tilvirkning av kraftfôr som kvalifiserer for tilskudd, jf. Jordbruksavtalen 2020-2021. 

Tilskuddberettiget vareomfang er som det framgår i forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer  22 og vedlegg 7 produktgruppe fôrkorn og andre råvarer til kraftfôr, med unntak av tollvarenumrene 23.02.3000 og 23.02.4090.  

Tilskudd til frakt av økologisk korn fra kornprodusent til mottaksanlegg  

Tilskudd kan gis til frakt av økologisk korn fra kornprodusent til nærmeste mottaksanlegg som kan ta imot den aktuelle arten. Tilskuddet gis med soneberegning. Sonene tilsvarer hvor mange kilometer mottaksanlegget befinner seg fra kommunens administrasjonssentrum i produsentens kommune. 

Søknadsfrist, utsettelse av søknadsfrist og eventuell dispensasjon fra søknadsfrist 

Kornkjøper kan søke Landbruksdirektoratet månedlig om tilskudd, og da innen den 15. i påfølgende måned. Søknaden må inneholde dokumentasjon på de fraktene det søkes om tilskudd for. 

Endelig søknadsfrist for å få utbetalt frakttilskudd til korn for foregående kalenderår, er 15. februar året etter lastingen av det tilskuddsberettigede kornet, jf. fristforsrkiften § 8.. Den endelig søknadsfristen for å få utbetalt frakttilskudd til økologisk korn for foregående kalenderår, er 15. februar året etter frakten av det tilskuddsberettigede kornet (fristforskriften § 9). Dette innebærer at søknadsfristen for å få utbetalt tilskudd for 2020 er 15. februar 2021. 

Fant du det du lette etter?