Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/23

Pristilskudd for korn og kraftfôr

Innhold på siden:

Innledning

Dette rundskrivet gir en oversikt over 

 • prisnedskrivningstilskudd for korn 
 • matkorntilskudd 
 • frakttilskudd korn 
 • frakttilskudd kraftfôr 

De ovennevnte ordninger er hjemlet i 

 • Lov om jord (jordlova). Landbruks- og matdepartementet er i § 18 gitt hjemmel til å fastsette «føresegner om fordeling og vilkår for utbetaling og formidling av tilskot etter jordbruksavtalen eller liknande tilskot, herunder atterhald og avkorting av tilskot, utestenging frå ei ordning, og rente ved krav om tilbakebetaling») 
 • forskrift av 19. desember 2008 nr. 1490 om pristilskudd i landbrukssektoren (pristilskuddforskriften) 
 • forskrift av 19. desember 2008 nr. 1491 om formidling av pristilskudd til landbrukssektoren (formidlingsforskriften).  
 • Jordbruksavtale 2022-2023 (Prop. 120 S (2021-2022)). 
 • Prop. 1 S (2021-2022) fra Landbruks- og matdepartementet  
 • Brev fra Landbruks- og matdepartementet om fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 8. juli 2004 om prisnedskrivingstilskudd, matkorntilskudd og prisutjevningsbeløp på kraftfôr under markedsordningen for korn, datert 13. desember 2007. 
 •  

Landbruksdirektoratet fastsetter krav til søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling (jf. pristilskuddforskriften § 9, jf. § 14). 

Vi viser dessuten til: 

 • forskrift av 18. desember 2020 nr. 2298 om satser for tilskudd til frakt av kraftfôr (satsforskriften) 
 • forskrift av 7. desember 2016 nr. 1458 om søknads- og rapporteringsfrister for pristilskudd og formidling av pristilskudd i landbrukssektoren (fristforskriften) 

Produsenter og omsetningsledd som er tilknyttet tilskuddsordningene omtalt i dette rundskrivet, plikter å drive sin produksjon, foredling og transport i samsvar med regelverk for jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer. Omsetningsledd må i tillegg inneha de tillatelser som er nødvendige innenfor den type virksomhet som foretaket driver (jf. pristilskuddforskriften § 2). Alle omsetningsledd som håndterer jordbruksprodukter forventes å følge Mattilsynets og andre etaters virksomhetskrav. 

Fant du det du lette etter?