Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/36

Pristilskudd og avgifter for lokalt foredlet melk

2. Vilkår for produksjonsforetak

Grunn- og distriktstilskudd kan gis til produksjonsforetak for melk som er produsert eller foredlet i samsvar med regelverk for jordbruksvirksomhet og håndtering av jordbruksvarer, jf. pristilskuddsforskriften § 2. 

Det er foredlingsforetaket i samarbeid med produksjonsforetaket som skal rapportere inn mengde omsatt melkeprodukt. Omsatt foredlet melkeprodukt blir omregnet til liter levert melk i samsvar med vedlegg 1 til kvoteforskriften. Vilkåret om at melka må være omsatt som foredlet produkt, er gitt for å sikre at melken har en slik kvalitet at den faktisk er solgt. For at produksjonsforetaket skal kunne motta tilskudd, må foredlingsforetaket ved rapportering bekrefte at vilkårene om at varen skal være foredlet i samsvar med regelverk for håndtering av jordbruksvarer i pristilskuddforskriften § 2 er oppfylt.  

Grunntilskudd kan gis til foretak med produksjon av geitemelk og distriktstilskudd til foretak med produksjon av ku- og/eller geitemelk, jf. pristilskuddsforskriften § 5. Melken må være produsert innenfor foretakets disponible kvote eller lokalforedlingskvote fastsatt etter §§ 4 og 6 i kvoteforskriften. Dette innebærer at grunn- og distriktstilskudd faller bort for melk som er produsert ut over disponibel kvote eller lokalforedlingskvote. 

Tilskuddet utbetales ikke etter søknad. Retten til tilskudd følger automatisk av foredlingsforetakets innrapporterte leveranse. Det er den omregnete melkemengden som ligger til grunn for beregning av tilskuddet.

Lokalforedlingskvote 

Foretak som ønsker å produsere melk og videreforedle den lokalt, må fra mai 2021 ikke lenger søke om lokalforedlingskvote. Lokalforedlingskvote for alle melkeprodusenter tilsvarer produksjonstakene i § 4 i kvoteforskriften, fratrukket eventuelle grunnkvoter som foretaket disponerer. Det er et vilkår at melken foredles på eller i nærheten av den landbrukseiendommen hvor den produseres. Melk produsert innenfor lokalforedlingskvote kan ikke leveres til meieri.  

Dersom flere foretak leverer melk som er produsert innenfor lokalforedlingskvote til samme foredlingsforetak, gjelder egne produksjonsbegrensninger for foretakene. Dette er nærmere omtalt i kvoteforskriften § 6.  

Vanlig jordbruksproduksjon 

Hvis det ved søknad om produksjonstilskudd ikke er rapportert, eller rapportert inn for liten omregnet melkemengde i forhold til omsøkt dyretall, kan søknad om produksjonstilskudd bli stoppet. Dette fordi saksbehandler må vurdere om søker av produksjonstilskudd driver vanlig jordbruksproduksjon. For foretak som leverer mye eller all melk til lokal foredling, vil det være viktig med mest mulig løpende rapportering, og ikke bare innen søknadsfristen 1. februar. Da kan en unngå at søknad om produksjonstilskudd blir stoppet.

Avgiftsplikt 

Produsent plikter å betale omsetningsavgift for all omsatt melk, jf. omsetningsloven § 5a og omsetningsavgiftsforskriften § 1. Ved direktesalg fra produsent til forbruker eller detaljist skal forskningsavgiften betales av produsent, jf. forskningsavgiftsforskriften § 5.

Det er den omregnete melkemengden som ligger til grunn for innkreving av avgiftene. Avgiftsbeløpet blir motregnet mot pristilskudd som produksjonsforetaket kan få for den samme melken, jf. innkrevingsforskriften § 5, forskningsavgiftsforskriften § 5 og pristilskuddforskriften § 9.

For melk som omsettes ut over disponibel kvote eller lokalforedlingskvote skal det i tillegg svares overproduksjonsavgift, jf. omsetningsavgiftsforskriften § 3 og kvoteforskriften § 7. Eventuell overproduksjonsavgift kreves inn samtidig med omsetningsavgiften, og etter de samme reglene. Det er den ansvarlige som blir ilagt overproduksjonsavgift, jf. kvoteforskriften § 7. I de fleste tilfeller vil dette være foretaket som har fått beregnet lokalforedlingskvoten. 

Vilkår for foredlingsforetak 

Det er krav om at produksjon, foredling og omsetning oppfyller krav gitt i hygienepakken, jf. næringsmiddelhygieneforskriften og animaliehygieneforskriften (jf. forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene og forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse).

Første gang foredlingsforetaket skal rapportere foredlet og solgt vare til Landbruksdirektoratet, må foredlingsforetaket fylle ut og sende inn skjemaet "Melde om oppstart av lokal foredling melk". Kopi av registrering fra Mattilsynet skal legges ved. Foredlingsforetak som har godkjenning av foredlingsvirksomheten fra Mattilsynet sender kopi av godkjenningsdokumentet. I tillegg til kopi av godkjenning eller registrering, skal foretaket legge ved kopi av nyeste tilsynsrapport fra Mattilsynet som bekrefter at virksomheten har produksjon i samsvar med Mattilsynets regelverk.  

Det skal ikke utbetales tilskudd for melk som er foredlet eller omsatt i strid med Mattilsynets regelverk jf. grunnvilkårene i § 2 i pristilskuddforskriften. Er varen omsatt, skal det likevel betales avgift for den omregnete melkemengden. I slike tilfeller er det må foretaket opplyse særskilt om dette i en skriftlig henvendelse til Landbruksdirektoratet. 

Rapporterings- og avgiftsplikt 

Foretak som omsetter lokalt foredlede melkeprodukter plikter å rapportere sin omsetning i medhold av § 6 i innkrevingsforskriften og § 8 i forskningsavgiftsforskriften. 

Det skal betales forskningsavgift for all melk som nyttes til ervervsmessig bearbeiding eller framstilling av nærings- og nytelsesmidler, jf. forskningsavgiftsforskriften § 4.  

For melk som er levert fra produksjonsforetak til foredlingsforetak, følger det av forskriftens § 5 andre ledd at det er foredlingsforetaket som skal betale forskningsavgiften. 

Prisutjevningsordningen 

Foredling av melk produsert innenfor lokalforedlingskvote er ikke omfattet av prisutjevningsordningen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom foretaket foredler mer enn 200 000 liter melk til flytende produkter, eller mer enn 500 000 liter melk til faste produkter. Slike tilfeller kommer inn under prisutjevningsordningen fra første liter anvendt melk. Det vises til § 2 i forskrift om prisutjevningsordningen for melk. Meieriselskap som omfattes av denne forskriften skal sende månedlige oppgaver over solgt kvantum melkeprodukter samt beregnet mengde melk bak produktene. 

Fant du det du lette etter?