Til hovedinnhold

Innspillsmøte om erfaringer med bruksregler

Landbruksdirektoratet og statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag, inviterer alle reinbeitedistrikt til innspillsmøte om erfaringer med utarbeidelse og etterlevelse av bruksregler.

Innspillsmøtene arrangeres i samarbeid med NRL’s lokallag.

Grunnet syksom utsettes møtet i Karasjok til 14. april.
Ny påmeldingsfrist tirsdag 11.april kl. 12:00 til møtet i Karasjok.

Møtene vil foregå på følgende steder og datoer:

Sted Dato
Værnes Quality Airport Hotel 20. mars
Fauske Scandic Hotel 21. mars
Tromsø Scandic Ishavshotel / Teams-møte 27. mars
Kautokeino Thon Hotel 28. mars
Karasjok Scandic Hotel 14. april

Bruksreglene skal være distriktsstyrets viktigste styringsdokument, og som skal bidra til en velordnet og bærekraftig reindrift i distriktene.

Landbruksdirektoratet har satt i gang et arbeid med å utarbeide en ny veileder for bruksregler som skal være ferdig i løpet av juni 2023. Derfor er det ønskelig å få inn mange innspill fra reindriftsnæringen om erfaringene så langt med bruksreglene, før veilederen ferdigstilles.

Vi ønsker derfor å invitere alle distriktsledere, pluss 1-2 reineiere fra hvert distrikt til å delta. Fra distrikt 16 kan det delta 1-2 fra hver sommer siida. De som deltar bør ha erfaring med bruksregelarbeid, eller interesse og kjennskap til bruksreglene i eget distrikt. Det vil være mulig å melde seg på et annet sted enn i det reinbeiteområdet hvor deltakerne selv driver reindrift, dersom annet sted og dato passer bedre.

Som det fremgår av vedlagte program vil Landbruksdirektoratets nye direktør Widar Skogan delta på møtene, og han vil bruke denne anledninga til å bli bedre kjent med næringsutøvere fra alle reindriftsområdene.

Kontakt

Magnar Evertsen

Telefon: 57_53_48_32_55_55_32_55_55_49

Mobil: 57_53_48_32_55_55_32_55_55_49

Majjen Eira