Utvalgte kulturlandskap er en samling av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge

Landskapene er valgt ut fordi de er særegne jordbrukslandskap med store biologiske og kulturhistoriske verdier, skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom generasjoner. Særpreget blir tatt vare på gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold av områder over hele landet. Folkene som lever her tar vare på naturmangfold, kulturhistorie og jordbruksdrift gjennom både tradisjonelle bruksmåter og vår tids bygdeliv. Støtte fra myndighetshold skal bidra til at disse verdiene blir med oss inn i framtida. Utvalgte kulturlandskap er natur, kulturarv og levebrød samla i et felles gode for samfunnet. 

Her finner du alle de utvalgte kulturlandskapene