Bruk av husdyrgjødsel i jordbruket

Husdyrgjødsel er viktig plantenæring, men også opphav til miljøproblemer.  

Reguleringer  

Bruk av husdyrgjødsel i landbruket er regulert i forskrift om organisk gjødsel.  

Formålet med reguleringen er å  

  • sikre tilfredsstillende kvalitet på organiske gjødselprodukter  
  • forebygge forurensningmessige, helsemessige og hygieniske ulemper ved tilvirkning, lagring og av bruk av gjødselvarer av organisk oppgav 
  • legge til rette for at disse produktene kan utnyttes som en ressurs 
  • bidra til en miljømessig forvaltning av jordsmonnet  
  • ivareta hensynet til biologisk mangfold  

For bruk av husdyrgjødsel stilles det blant annet krav til  

  • kvalitetssikring mot smitte, skadegjørere og miljøgifter 
  • lagring 
  • spredning 

Disse kravene skal sikre at gjødsla ikke havner på avveie.