Til hovedinnhold

Melkekvote – endringer som følge av jordbruksoppgjøret 2023

I jordbruksoppgjøret 2023 ble det bestemt at produksjonstaket for disponibel kvote for et enkelt foretak eller fra en enkelt landbrukseiendom reduseres fra 900 000 liter til 700 000 liter kumelk og til 350 000 liter geitemelk.

Det ble også bestemt at foretak som i dag har en høyere historisk leverings-rettighet enn disse takene får videreført denne.

Endringene vil gjelde fra 1. januar 2024. 

Hvordan vil den historiske leveringsretten bli beregnet?

Foretak som har en høyere disponibel kvote enn de nye takene på 700 000 liter kumelk og 350 000 liter geitemelk, vil få fastsatt et individuelt tak basert på sin disponible kvote per 1. januar 2024.

Dersom man eier en større grunnkvote enn eget foretak har i disponibel kvote per 1. januar 2024, vil en kunne få fastsatt et individuelt tak basert på eiendommens grunnkvote. Dette kan f.eks. gjøre seg gjeldende der en del av grunn­kvoten er utleid, og eieren senere ønsker å produsere på hele grunn­kvoten gjennom eget foretak. Et slikt individuelt tak settes innenfor nåværende tak på 900 000 liter.

I prosess med å utvide produksjonen

Melkeprodusenter som er i prosess med å utvide produksjonen, vil kunne omfattes av en overgangsordning. Det vil komme krav om at man kan dokumentere at man er i en utvidelsesprosess, og at man har startet denne prosessen senest i løpet av 2023. Mulig dokumentasjon vil for eksempel kunne omfatte tilsagn fra Innovasjon Norge, dokumentasjon som viser kostnader knyttet til utvidelsen, bankgaranti og/eller kontrakt på kvotekjøp/disponering av kvote. Ordningen vil være søknadsbasert.

VIKTIG – endringer kan komme

Vi gjør oppmerksom på at det fremdeles gjenstår arbeid med endringene, og det vil kunne skje endringer i det som står ovenfor.

Mer informasjon finner du i Prop. 121 S (2022–2023) kap. 7.8.1.1.