Til hovedinnhold

Forslag til nytt gjødselregelverk

Landbruksdirektoratet sammen med Miljødirektoratet og Mattilsynet, har etter oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet utarbeidet forslag til nytt regelverk som gjelder husdyrgjødsel og annen organisk gjødsel.  

Gjødselregelverket skal medvirke til at gjødsla utnyttes best mulig som en ressurs og gi minst mulig ulempe. 

Direktoratene foreslår at gjeldende forskrift erstattes av to forskrifter, henholdsvis «gjødselvareforskrift» og «gjødselbrukforskrift».