Til hovedinnhold

Nasjonalt miljøprogram

Innhold på siden:

Forord

Jordbrukssektoren har et selvstendig ansvar for å ivareta miljøhensyn og har over lang tid hatt ulike virkemidler som skal redusere miljøbelastninger og fremme miljøgoder. Nasjonalt miljøprogram 2019- 2022 gir en samlet fremstilling av hvordan en legger til rette miljøarbeidet i jordbruket, med oppdaterte mål og virkemidler.

Jordbrukets miljøinnsats skal bidra til å oppfylle internasjonale klima- og miljøavtaler og mål, nasjonale miljømål og mål for landbrukspolitikken. Programperioden 2019- 2022 tar utgangspunkt i Stortingsmelding Meld. St. 11 (2016-2017) Endring og utvikling – En fremtidsrettet jordbruksproduksjon. Det er også foretatt en vurdering av miljøvirkemidlene i jordbruket i Helhetlig gjennomgang av miljøvirkemidler i jordbrukspolitikken – rapport fra en partssammensatt arbeidsgruppe til jordbruksoppgjøret 2015 siden forrige Nasjonale miljøprogram. Flere av anbefalingene fra rapporten er innarbeidet i ulike miljøvirkemidler.

Siden forrige utgave av Nasjonalt miljøprogram er det innført noen nye ordninger, som tilskudd til drenering og tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg. Enkelte ordninger er avviklet, blant annet miljøplan på jordbruksforetak. Noen ordninger er endret med sikte på samordning, som tilskudd til bevaringsverdige husdyrraser, tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket og tilskudd til tiltak i verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap.  

Et viktig innsatsområde framover vil være tiltak for å redusere klimagassutslipp fra jordbruket. I den forbindelse vil vi vise til rapporten Klimatiltak i jordbruket – gjennomgang av ordninger med støtte til klimatiltak på gårdsbruk (2018). Dette vil bli fulgt opp videre i kommende programperiode.

En ny nasjonal instruks for regionale miljøtilskudd i jordbruket skal gjelde fra 2019. Bakgrunnen er behov for å forenkle og målrette de landbrukspolitiske virkemidlene. Instruksen gir sentrale føringer for utformingen av de regionale forskriftene, og erstatter føringer som tidligere ble gitt i Nasjonalt Miljøprogram. I denne utgaven av Nasjonalt miljøprogram er det derfor lagt mindre vekt på faglige rammer for regionalt miljøprogram enn det har vært i tidligere versjoner.

 

Oslo, 19.11.2018

Fant du det du lette etter?