Forord

Landbruksdirektoratet fikk i revidert tildelingsbrev for 2019, 2. juli 2018, i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet å utarbeide et Økologiprogram. Økologiprogram er ett av to sentrale hovedgrep for oppfølging av Nasjonal strategi for økologisk jordbruk som gjelder for perioden 2018 - 2030.

«Det skal etableres et «Økologiprogram» som overbygning for hovedområdene i strategien. Utgangspunkt for programmet er prioriterte utfordringer i ulike deler av verdikjeden. Økologiprogrammet skal bidra til en målrettet og effektiv bruk av virkemidler over Jordbruksavtalen. Programmet skal gi retning for en langsiktig prioritering av de ulike virkemidlene innen økologisk produksjon og se dem i sammenheng. Årlige utlysninger av tilskudd til utviklingstiltak innen økologisk jordbruk vil innrettes med utgangspunkt i Økologiprogrammet.»

I strategien står det også at «NOFIMAs arbeid skal vurderes som en del av utviklingen av Økologiprogrammet» og at «Regjeringen vil, i utviklingen av Økologiprogrammet, vurdere hvordan utviklingsmidlene innen økologisk landbruk kan bidra til å øke kunnskapen om regelverket og hvordan nye regelverkskrav kan følges opp i praktisk drift».

Det andre hovedgrepet i strategien er å opprette et dialogforum som skal bidra til å skape et velfungerende marked for økologisk produksjon, bestående av relevante organisasjoner og aktører i verdikjeden. I strategien står det også at «Dialogforumet skal bidra i arbeidet med å utvikle Økologiprogrammet ved at aktuelle problemstillinger og mulige løsninger spilles inn i utviklingen av programmet». Dialogforumet fikk mulighet til å gi innspill til Økologiprogrammet i møte 14.12.2018.

Landbruksdirektoratet har kjøpt konsulentbistand fra «Turid Vollmo strategi og utredning» i arbeidet med Økologiprogrammet.

Det er flere etater/organisasjoner som har ansvar for virkemidler for økologisk produksjon over jordbruksavtalen. I arbeidet med å utforme forslag til Økologiprogram har Landbruksdirektoratet hatt kontakt med ansvarlige nasjonale forvaltningsinstanser om forslag og formuleringer. Også avtalepartene og Økologisk Norge har bidratt med innspill i møte med Landbruksdirektoratet 14.06.2019.

Vi håper dette blir et nyttig verktøy for avtalepartene og forvaltningen til å følge opp strategien for økologisk jordbruk.

Les hele rapporten om økologiprogram 2019 – 2030 (PDF)