Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

§ 10 Tilbakekreving og renter mv.

§ 10

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan dette kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder for differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 9.
Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Ved forsinket betaling etter påkrav påløper renter tilsvarende enhver tid gjeldende rentesats fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Tilbakekreving og motregning

Bestemmelsen regulerer tilbakebetaling der utbetaling har skjedd i strid med vilkårene. Hovedregelen er at forvaltningen skal kreve tilbake tilskudd som foretaket har fått etter en feilutbetaling. Dette gjelder også der mottakeren av tilskuddet ikke kan bebreides for at det har skjedd en feilutbetaling. Også beløp som er utbetalt for mye på grunn av etterfølgende vedtak om avkorting kan kreves tilbakebetalt eller motregnes. Regelen er en «kan-bestemmelse». Det betyr at forvaltningen må vurdere om de skal kreve tilbakebetaling og hvor mye som skal kreves tilbake. 

Hvorvidt tilbakebetaling skal kreves i det enkelte tilfellet, vil avhenge av en helhetsvurdering av konkrete omstendigheter og hensynet til rimelighet. Momentene i læren om conditio indebiti vil være av betydning. Dette innebærer at det kan tas hensyn til grad av skyld hos mottaker, feilens art, beløpets størrelse og hvor lang tid som har gått siden feilutbetalingen skjedde. Aktsom god tro om en feilutbetaling av tilskudd vil sjelden foreligge siden foretaket plikter å sette seg inn i regelverket for tilskudd det søker om. Aktsomhetskravet til foretak som tilbyr veterinærtjenester er strengt i og med at de som selvstendig næringsdrivende regnes som en profesjonell aktør.
At en urettmessig utbetaling eller avkortet beløp kan motregnes i senere utbetalinger av tilskuddet, betyr at beløpet kan skaffes tilbake fra mottakeren ved å gjøre fradrag i senere tilskuddsutbetalinger som denne måtte ha rett til. 

Andre ledd: Renter

Andre ledd åpner for at det kan kreves renter av tilbakebetalingskrav dersom de ikke innfris innen forfall. Størrelsen på renten følger av satsen for den alminnelige forsinkelsesrenten fastsatt med hjemmel i Lov om renter ved forsinket betaling m.m. 17. desember 1976 nr. 100.
Hvis tilskuddsmottaker er sterkt å bebreide for å ha forårsaket eller ikke sagt ifra om feilutbetalingen, og dermed har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig, kan renter kreves fra den dagen utbetalingen fant sted. Grov uaktsomhet foreligger dersom mottakeren har opptrådt særdeles klanderverdig. Forsett foreligger der mottakeren har forårsaket den feilaktige utbetalingen med hensikt. Bakgrunnen for denne regelen er at man ønsker å gjøre det lite attraktivt å ta sjansen på å beholde et uberettiget beløp inntil det eventuelt blir krevd tilbake. Regelen søker også å forhindre at feilutbetalinger skjer, ved at risikoen for å bli ilagt renter vil skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknaden.
 

Fant du det du lette etter?