Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

Innhold på siden:

§ 2 Grunnvilkår

§ 2

Reisetilskudd etter denne forskriften kan gis til foretak som tilbyr veterinærtjenester og som er registrert i Enhetsregisteret, for reiser i forbindelse med veterinærtjenester på husdyr. Som husdyr regnes dyr som kan danne grunnlag for jordbruksforetakets avløsertilskudd etter jordbruksavtalen kapittel 9.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentarer til grunnvilkår

Det er bare foretak som tilbyr veterinærtjenester og som er registrert i Enhetsregisteret som kan søke om og motta tilskudd. At foretaket tilbyr veterinærtjenester, ivaretas ved at veterinærer som søker om tilskudd til veterinærreiser på vegne av et foretak må oppgi veterinærnummer og resept-id første gang de logger seg inn i Dyrehelseportalen. 

Tilskudd kan gis for reiser som gjelder alle typer veterinærtjenester på husdyr som for eksempel syke- og inseminasjonsbesøk, vaksinering, avhorning, drektighetskontroll og oppfølging av dyrevelferdsprogram. Unntakene er veterinærreiser som har embryoinnlegging som eneste reiseformål og reiser foretatt i henhold til matloven. Det følger av § 4 femte ledd at slike reiser ikke er tilskuddsberettiget.    

Som husdyr regnes dyr som kan inngå i tilskuddsgrunnlaget for foretak som søker avløsertilskudd etter jordbruksavtalen kapittel 9. Av tabell 9.1 og 9.2 fremkommer det at dette er følgende typer dyr:

 • Melkeku
 • Ammeku
 • Øvrige storfe
 • Melkegeit og melkesau
 • Sau og ammegeit
 • Avlsgris
 • Slaktegris
 • Verpehøne og avlsdyr av ender, kalkuner og gjess
 • Hest
 • Avlskanin
 • Gås, kalkun og and
 • Kylling og kalkun solgt som livdyr
 • Slaktekylling
 • Økologisk slaktekylling
 • Revetispe
 • Minktispe
 • Hjort 

Nærmere definisjoner mv. av disse dyreslagene er gitt i kapittel 7.2.2 i siste jordbruksavtale. Reiser i forbindelse med veterinærtjenester på andre dyreslag enn dette gis det ikke reisetilskudd for.

Målgruppen for tilskudd til veterinærreiser er husdyrprodusenter. I kravet om at husdyret må kunne gi grunnlag for avløsertilskudd ligger det derfor en reservasjon mot at hobbydyr kan gi grunnlag for reisetilskudd. 

Hvis foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon med dyret som en del av denne produksjonen, vil behandling av dyret kunne gi rett på reisetilskudd. I dette ligger at foretaket må drive produksjon av dyreslaget i et stort nok omfang til at det kan ansees som “vanlig jordbruksproduksjon” som kan gi minst 5000 kroner i avløsertilskudd, eller at andre dyreslag i tillegg gjør at foretaket kan ansees som husdyrprodusent med vanlig produksjon på et slikt nivå.

Hvis foretaket mottar produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd for dyreslaget som blir behandla, kan vi anta at foretaket driver vanlig jordbruksproduksjon. Det er likevel ikke et krav om at foretaket har søkt om produksjons- eller avløsertilskudd.

At det kun er dyr som kan inngå i tilskuddsgrunnlaget for foretak som søker avløsertilskudd etter jordbruksavtalen kapittel 9 som regnes som husdyr etter denne forskriften, betyr ikke at foretaket må ha rett til avløsertilskudd, men at dyreslaget som blir behandla står i tabell 9.1 / tabell 9.2 i gjeldende jordbruksavtale. Det kan altså gis reisetilskudd til besøk hos skoler eller andre offentlige eller private institusjoner som driver vanlig jordbruksproduksjon med det dyreholdet som dyret er en del av, selv om slike virksomheter ikke kan få avløsertilskudd.

Fant du det du lette etter?