Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

§ 6 Søknad

§ 6

Søknad om reisetilskudd skal være på det formatet og inneholde de opplysninger som Landbruksdirektoratet fastsetter.

Søknadsfristen er 90 dager etter at reisen det søkes om tilskudd for, ble gjennomført.

Søknaden overføres til statsforvalteren ved utgangen av måneden den ble sendt inn, og skal som hovedregel behandles i løpet av måneden etter.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Format og innhold

Veterinærene søker om reisetilskudd for én og én reise i Dyrehelseportalen. En reise kan inneholde ett eller flere besøk. Bruk av obligatoriske felt i skjemaet sikrer at søker registrerer og sender inn alle reiseopplysninger som er nødvendige for å kunne beregne tilskuddet. 
  
En karttjeneste beregner reiseruten det kan gis tilskudd for og reisetilskudd fra statsforvalter. Beregningene tar utgangspunkt i opplysninger som veterinæren oppgir om den enkelte reise, slik som utgangs- og endepunkt, besøkspunkt, tid på reise med kommersiell transporttjeneste og utlegg. Beregningene skjer etter beregningsreglene som fremgår av forskriften og som er implementerte i løsningen.    

Kostnader som veterinæren har hatt til kommersiell transporttjeneste skal dokumenteres. Søker må laste opp dokumentasjon på slike kostnader når han søker om tilskudd for reiser hvor det for eksempel er brukt leid skyssbåt eller drosje. Unntaket er dokumentasjon på utlegg ved bruk av rutegående transport. Slik dokumentasjon skal ikke legges ved søknaden, men søker skal ha slik dokumentasjon i regnskapet sitt, og statsforvalter kan etterspørre dokumentasjonen ved eventuell kontroll. 

Dokumentasjon på utlegg som veterinæren har hatt på reisen til bom, parkering og lignende skal heller ikke legges ved søknaden, men søkerne skal ha slik dokumentasjon i regnskapet sitt, og statsforvalter kan etterspørre dokumentasjonen ved eventuell kontroll.   

Andre ledd: Frist for å søke

Fristen for å søke om tilskudd er 90 dager etter at den enkelte reisen er gjennomført. Det betyr for eksempel at søknadsfristen for en reise med reisedato 1.1.2022 vil være 1.4.2022, og at søknadsfristen for en reise med reisedato 1.3.2022 vil være 30.5.2022. 

Fristbestemmelsen er klar og entydig og skal praktiseres strengt for å sikre likebehandling av søkerne. Dette bidrar også til at arbeidsbyrden med å behandle søknadene ikke blir for stor og sikrer forutsigbarhet med tanke på ressurs- og økonomistyringen i statsforvaltningen. Det kan gis dispensasjon fra søknadsfristen i særlige tilfeller, men det skal svært mye til for at det er aktuelt å benytte dispensasjonsadgangen. Se omtalen av dispensajon under § 7 andre ledd. 

Reiser som sendes inn via Dyrehelseportalen etter søknadsfristens utløp, går til manuell behandling hos statsforvalter. Søker må legge inn en forklaring til fristoverskridelsen i søknaden, men kan ikke laste opp dokumentasjon som kan sendes inn sammen med søknaden. Statsforvalteren skal anse forklaringen som en søknad om dispensasjon fra søknadsfristen. Eventuell dokumentasjon må søker sende direkte til statsforvalter via post eller e-post. 

For reiser hvor det er benyttet drosje eller leid skyssbåt, er det ikke mulig å sende inn søknad via Dyrehelseportalen uten at tilhørende dokumentasjon på utlegg følger søknaden. Hvis veterinær ikke mottar slik dokumentasjon innen 90 dager etter reisedato, kan statsforvalteren sette en individuell frist for innsending av søknader som inneholder slik dokumentasjon. 

Tredje ledd: Saksbehandler og saksbehandlingstid

Fylkestilhørigheten til det første rekvirentbesøket på reisen, avgjør hvilket fylke som mottar søknaden om tilskudd for reisen til behandling. Dette kan resultere i at flere statsforvaltere mottar søknader fra samme veterinær samme måned. 
  
Søknader som veterinærene sender inn via Dyrehelseportalen, blir overført til statsforvalter rett etter utgangen av den måneden de er sendt inn. Deretter blir de liggende ubehandlet i Agros i 14 dager før de behandles automatisk, med mindre statsforvalter eller saksbehandlingssystemet plukker dem ut til manuell behandling. 

Hvis den manuelle behandlingen ikke er ferdig innen en måned etter at statsforvalter fikk oversendt søknaden, må søker få et foreløpig svar med opplysninger om antatt saksbehandlingstid i tråd med forvaltningsloven § 11 a, med mindre statsforvalter allerede har kontaktet søker om manglende opplysninger eller dokumentasjon. 

Utbetalingen av tilskuddet vil skje automatisk etter at vedtaket er fattet og godkjent, og søker vil normalt ha fått pengene på konto innen en uke.  
 

Fant du det du lette etter?