Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

§ 8 Opplysningsplikt og kontroll

§ 8

Veterinærforetak som søker om tilskudd, plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjon som statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen.

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktig. Søker plikter å gi alle opplysninger og all dokumentasjon som har betydning for tilskuddet.

I forbindelse med forvaltning av ordningen og kontroll av tilskuddsutbetalingene kan statsforvalteren og Landbruksdirektoratet innhente nødvendige opplysninger fra Animalia. 

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Første ledd: Opplysningsplikt

Etter første ledd plikter alle søkere av tilskudd å gi de opplysninger som statsforvalter og Landbruksdirektoratet finner nødvendige i forbindelse med forvaltning av ordningen. I nødvendighetskriteriet ligger det at opplysningsplikten ikke er ubegrenset, noe som betyr at bare relevante opplysninger kan kreves. Typisk vil dette dreie seg om grunnlagsmateriale for å kunne fatte vedtak om tilskudd, samt dokumentasjon som muliggjør en effektiv kontroll av om tilskuddsutbetalingen er i overenstemmelse med forskriften.

Andre ledd: Kontroll

Andre ledd slår fast at statsforvalter og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetalingen av tilskuddet blir riktig. Jordlova, som er hjemmelsloven til forskrift om tilskudd til veterinærreiser, åpner bare for at forvaltningen skal kunne gjennomføre rimelige kontrolltiltak. For at et kontrolltiltak skal være rimelig, så må det kunne karakteriseres som nødvendig for å kunne fastslå om vilkårene for å få tilskuddet er oppfylt. Dette inkluderer også kontroll av at opplysningene som ligger til grunn for beregningen av tilskuddet er korrekte.

Det at opplysningene og dokumentasjonen som innhentes må være nødvendige i den forstand at de vedkommer tilskuddet og tilskuddsberegningen, sikrer at personvernhensyn og GDPR ivaretas. 

Personvernerklæringen for Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratets personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan direktoratet behandler personopplysninger. 

Personvernerklæringen for Statsforvalteren

Personvernerklæringen for statsforvalteren og statsforvalterens felles tjenester inneholder informasjon om hvordan statsforvalterne behandler personopplysninger.    

Tredje ledd: Innhenting av opplysninger fra Animalia

Tredje ledd slår fast at statsforvalter og Landbruksdirektoratet kan innhente nødvendige opplysninger direkte fra Animalia - både i forbindelse med forvaltningen av tilskuddsordningen og i forbindelse med kontroll av om utbetalingene av tilskuddet er korrekte.

Eventuelle kostnader til leid fremkomstmiddel, som for eksempel drosje eller skyssbåt, blir fordelt på alle strekningene på reisen der fremkomstmiddelet er brukt. Tilskuddet kan bli beregnet for høyt hvis enkelte av besøkene på reiser med slike utlegg ikke er med i søknaden. I så fall vil veterinæren kunne få utbetalt mer tilskudd enn han har rett til. For å kunne kontrollere om eventuelle kostnader til leid fremkomstmiddel er fordelt forholdsmessig og korrekt på de ulike strekningene de faktisk knytter seg til, er det nødvendig for statsforvalter og Landbruksdirektoratet å kunne få opplysninger om registrerte besøk som veterinæren ikke har inkludert i reisen han søker tilskudd for. Paragraf 8 tredje ledd gir derfor hjemmel til at statsforvalter og Landbruksdirektoratet kan få slike opplysninger fra Animalia ved behov. Selv om veterinæren har plikt etter andre ledd til å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon ved slik kontroll, er dette mer effektivt for alle parter.  

Hvis Landbruksdirektoratet som ordningsforvalter har behov for opplysninger på et overordnet nivå, som for eksempel om hvor stor andel av gjennomførte besøk som resulterer i tilskuddsutbetaling eller hvor mange veterinærreiser som foretas per år, så vil disse opplysningene bare kunne innhentes fra Animalia i anonymisert form siden det ikke vil være nødvendig å knytte de ulike reisene opp til den enkelte veterinær for å skaffe seg slik kunnskap.
 

Fant du det du lette etter?