Til hovedinnhold

Rundskriv 2022/2

Forskrift om tilskudd til veterinærreiser – kommentarer til regelverk 2022

Innhold på siden:

§ 9 Avkorting

§ 9

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av reisetilskudd, skal det vurderes om hele eller deler av tilskuddet skal avkortes.

Kilde: Forskrift om tilskudd til veterinærreiser (lovdata)

Kommentar til avkorting

§ 9 regulerer avkorting av tilskudd ved feilopplysninger. Risikoen for avkorting skal skjerpe søkerens aktsomhet ved utfylling og innlevering av søknad. Avkortning innebærer at forvaltningen foretar en reduksjon i tilskuddet foretaket i utgangspunktet hadde rett på som en reaksjon på kritikkverdige forhold fra foretakets side. En retting av søknaden i samsvar med de faktiske forhold er ikke en avkortning. En eventuell avkorting kommer i tillegg til oppretting av de uriktige opplysningene i søknaden.

Det er kun der søker kan bebreides for feilen i større eller mindre grad at avkorting kan skje. Hvis den som handlet i strid med regelverket var i aktsom god tro, altså ikke kan lastes for feilen, kan det ikke avkortes i tilskuddet.

Fant du det du lette etter?