Hvorfor redusere avrenning og sikre godt vannmiljø

Reint vann og rein luft og jord er et grunnleggende vilkår for framtidig matproduksjon og næringsutvikling. Det er et overordna mål å ha en god økologisk tilstand i naturen. Landbruket må innrette driftsmetodene etter dette.

Avrenning av jord, næringsstoffer og plantevernmidler reduserer vannkvaliteten i vassdragene. Både av hensyn til vannkvalitet og god ressursbruk, må avrenning fra jordbruksdrift reduseres. Det er også nødvendig å redusere forurensning av jord og begrense utslipp av klimagasser til luft. Jordbruksjord med god jordhelse har større kapasitet til å lagre vann og redusere avrenning enn andre arealer.