Hvorfor fokus på jord og jordhelse

Jord er grunnlaget for produksjon av mat og biomasse. I tillegg finnes alternative produksjonsmetoder, for eksempel i veksthus. God jordhelse betyr at jordas fysiske, kjemiske og biologiske komponenter fungerer optimalt sammen, både for produksjon og andre jordfunksjoner. Jord som fungerer godt, som har god jordhelse, leverer også flere viktige miljøgoder (økosystemtjenester). Rensing av vann og lagring av karbon er to viktige eksempler på det. 

Betydningen av jordressursen og truslene mot den, får nå økt oppmerksomhet både internasjonalt og her i landet. Norge har tilsluttet seg det internasjonale initiativet «4 promille» for å sette fokus på jordens evne til å lagre karbon. Det er bred enighet om at en jord med høyt moldinnhold (og dermed karbon) og rikt jordliv ofte har bedre infiltrasjon, mindre jordpakking og er mindre utsatt for erosjon.

Nasjonalt program for jordhelse

Av Norges totale landareal er det bare rundt 3 prosent som består av dyrkbar jord. Det er derfor svært viktig at den jorden som dyrkes, fungerer optimalt. 

Jord som fungerer optimalt for mat og biomasseproduksjon kjennetegnes av at den:

  • Er rik på biologisk aktivitet

En biologisk aktiv jord består av enormt store mengder forskjellige mikroorganismer, så som bakterier, sopp, virus, encella dyr, insekter, nematoder og større dyr som meitemark. Biologisk aktivitet påvirkes av tilgangen på mat, vann og luft. Organisk materiale av forskjellig art fungerer som mat for mikro- og makroorganismer. 

  • Har god infiltrasjon av vann og høyt innhold av oksygen

En jord med mange veldefinerte jordklumper eller gryn (aggregater) har evnen til å holde på vann når det der lite vann tilgjengelig, og å lede bort overflødig vann når det kommer store regnskyll. Aggregatene er porøse med små og store lommer som utgjør levesteder for jordorganismer med tilgang på både vann, luft og energikilder. 

  • Har god jordstruktur – et samspill

En jord med god aggregatstruktur er avgjørende for god plantevekst. Et grønt dekke av jordoverflaten er viktig for jordhelsen og bidrar med røtter som er med på å danne en god struktur i jorda. Minimal forstyrrelse av jorda gjør at mikroorganismene kan nyttiggjøre seg sin spesifikke nisje i jordprofilen. Fangvekster som en del av et mangfoldig vekstskifte bidrar til høy biodiversitet i jorda som igjen fører til stabil jordstruktur som bedre kan motstå påvirkninger fra vann i bevegelse. En jord med god jordhelse er også mer motstandsdyktig overfor tørke fordi en karbonrik jord potensielt kan inneholde mer vann.

Dannelse av jordstruktur (agropub.no)