Hvorfor naturmangfold i landbruket

Ulike driftsformer og bruk av arealer i landbruket, har gjennom århundrer skapt et mangfold av naturtyper og leveområder for arter. Flere trua arter og naturtyper i kulturlandskapet er særlig avhengige av tradisjonelle driftsformer for å opprettholdes.