Hvorfor plantevern

Mekaniske tiltak og bruk av plantevernmidler brukes til bekjempelse av skadegjørere som ugras, insekter og sopp samt til å regulere plantevekst m.m. Angrep av skadegjørere kan redusere avlingen og forringe kvaliteten i alle produksjoner.

Vi deler planteskadegjørerne i tre hovedgrupper:

  • Ugras

Konkurranse fra ugras kan reduseres gjennom et godt vekstskifte og ved å bekjempe ugraset gjennom ulike mekaniske og kjemiske tiltak. Flere ugrasarter forekommer ofte bare på begrensede områder, og presisjonssprøyting – med kjemiske midler eller ikke-kjemiske tiltak – kun på arealer der ugraset forekommer, er et viktig tiltak.

  • Sykdommer

Sykdommer kan overleve i jorda, på planterester, på levende plantemateriale, overføres via såfrøet eller spres med vind eller på annen måte. Mange plantesykdommer er artsspesifikke og angriper bare en eller to arter. I tillegg er sortenes mottakelighet overfor de ulike sykdommene forskjellige.

Værforhold som temperatur, nedbør og vind har stor betydning for hvor kraftig de ulike sykdommene angriper nyttevekstene. Behov for bekjempelse må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle ut ifra sort og værforhold.

  • Skadedyr

Angrep av skadedyr varierer mye mellom år. Ulike dyrkingstekniske tiltak kan gjøre kulturplantene mindre sårbare for angrep. Både lokaliteten (stedet der plantene vokser) og været det enkelte året har stor betydning for hvor stort et angrep av skadedyr blir.