Til hovedinnhold

Endringer i omsetningsavgiftene og forskningsavgiftene fra 1. juli 2021

Redusert omsetningsavgift for ku- og geitemelk og for egg. 

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt satsene for omsetningsavgift etter tilrådning fra Omsetningsrådet. Landbruksdirektoratet har fastsatt satsene for forskningsavgift.  
 
Omsetningsavgiften for ku- og geitemelk reduseres med 1 øre per liter til 9 øre per liter fra 1. juli 2021. Inntektene fra overproduksjonsavgiften i 2020 ble noe høyere enn forventet i det opprinnelige budsjettet, som gir mulighet for redusert avgift.  
 
Omsetningsavgiften på egg reduseres med 10 øre per kg til 70 øre per kg fra 1. juli. Ved inngangen til 2021 var eggfondet noe høyere enn opprinnelig budsjett. I tillegg forventes det at kostnadene til reguleringstiltak blir lavere enn budsjettert. Den største reduksjonen i reguleringstiltak forventes med mindre førtidsslakting av verpehøner enn den vedtatte rammen for reduksjon av eggproduksjonen på inntil 1 500 tonn egg. Nortura har per mai prognosert et markedsoverskudd på 200 tonn egg i 2021. Til sammen gir alle disse faktorene muligheten til å redusere omsetningsavgiften på egg, som har vært uendret på 80 øre per kg de to siste årene.

Uendret omsetningsavgift på kjøtt

Omsetningsavgiftene for storfe, svin og sau/lam forblir uendret. Kostnadene til reguleringstiltak ligger an til å bli noe lavere enn opprinnelig budsjett, men samtidig medfører koronasituasjonen større usikkerhet rundt prognosene enn normalt, og ved å videreføre satsene tas det høyde for at det kan bli mer kjøtt på reguleringslager til høsten enn forutsatt.  
Omsetningsavgiften på kylling og kalkun forblir uendret, på 28 øre per kg.  

Maksimalavgift på korn 

Maksimalavgiften på kornåret 2021/22 fra 1. juli 2021 til 30. juni 2021 er satt til 4 øre/kg. Endelig avgift blir fastsatt 23. august.

Endringer i forskningsavgiftene 

Nye satser for forskningsavgift gjeldende for perioden 1. juli 2021 til 30. juni 2022 er fastsatt.  
Avgiftssatsen for korn øker til 1,13 øre per kg og for melk til 1,94 øre per liter. Dette følger av økte målpriser for korn og melk i jordbruksoppgjøret 2021.  

Forskningsavgiften på egg og kjøtt forblir uendret. 
 
Nærmere informasjon om endringer i avgiftene finner du her.

Kontakt

Ellen Karin Solevåg

Telefon: 55_56_54_48_54_50_53_52