Til hovedinnhold

Fire nye naturtyper på redningsliste

Flere direktorater med felles innsats for fire truede naturtyper; sørlig sukkertareskog, delta, kilde-edellauvskog og rik, åpen sørlig jordvannsmyr.

– Det er energimyndighetene som styrer vannføringen i regulerte elver, landbruksmyndighetene som regulerer gjødselbruken i landbruket og kommunene som bestemmer hvilke arealer som skal bygges ut. For å redde den mest sårbare naturen må vi gjøre slik vi er blitt enige om i naturavtalen fra Montreal. Hensyn til naturens verdi må tas av alle relevante myndigheter, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

En direktoratsgruppe ledet av Miljødirektoratet anbefaler å legge til de fire kritisk og sterkt truede naturtypene delta, sørlig sukkertareskog, kilde-edellauvskog og rik, åpen sørlig jordvannsmyr i Oppfølgingsplanen for trua natur.

Koppangsøyene.jpg
Flyfoto av Koppangsøyene Foto: Ole-Thorstein Ljøstad / Anno Norsk skogbruksmuseum CC BY-NC-ND Digitalt museum

Klimatilpasning

Direktoratene anbefaler sine departement å prioritere en felles innsats for disse naturtypene innen 2035. 
– Dette er også naturtyper som bidrar til naturbaserte løsninger for klimatilpasning og klimaomstilling gjennom å lagre karbon, holde tilbake vann og beskytte mot flom, sier Hambro. 

Direktoratsgruppa ledes av Miljødirektoratet, og består i tillegg av Fiskeridirektoratet, Forsvarsbygg, Jernbanedirektoratet, Landbruksdirektoratet, NVE, Statens vegvesen, Direktoratet for mineralforvaltning og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 

Fakta om de fire naturtypene 

Delta 

Delta er viktige hekke- og rasteplasser for våtmarksfugler, habitat for pollinatorer og kan binde karbon. 
Delta inngår i Bernkonvensjonens liste over naturtyper som trenger spesielle bevaringstiltak, og regnes som en sårbar naturtype.  

Sørlig sukkertareskog 

Sukkertareskog finnes langs hele norskekysten. Den har over 60 større arter. Det store mangfoldet er viktig for stabile økosystem og for råvareproduksjon langs kysten. 
Sukkertare kan ta opp næringssalter og CO2 og dermed rense vannet for uønskede utslipp. 

Kilde-edellauvskog 

Kilde-edellauvskog er en våtmarkskogstype dominert av edellauvtreslag. Den finnes i områder tilknyttet til kalkrike kilder, for eksempel i kanten av større myrer, ved innsjøer og andre områder med periodevis høy vasstand. 

Rik, åpen sørlig jordvannsmyr

 Det er mange truede arter knyttet til rikmyr. Totalt er det kjent åtte moser og 35 karplanter. Den er artsrik og har derfor stor betydning for pollinatorer. 
Myr er den hovednaturtypen som lagrer mest karbon per arealenhet.