Til hovedinnhold

Landbruksdirektoratets årsrapport 2020

Arbeidshverdagen i 2020 var preget av covid-19-pandemien, også i Landbruksdirektoratet. Likevel leverte vi en stor bredde av tjenester med solid kvalitet, går det fram av årsrapporten fra annerledesåret 2020.

Covid-19-pandemien traff Landbruksdirektoratet som resten av Norge i mars i fjor, og krisetiltak ble iverksatt umiddelbart.

– Den 12. mars flyttet direktoratet til 200 hjemmekontor. Siden da har de ansatte i hovedsak jobbet hjemmefra, og det har fungert godt, skriver administerende direktør Jørn Rolfsen i leders beretning i årsrapporten. – Vi var i en gunstig situasjon med teknisk infrastruktur og verktøy for fjernarbeid allerede før krisen inntraff.

Et  spesielt år for landbruksbasert næringsliv

Stengte grenser, nedstenging av hoteller og serveringssteder, mindre reiseaktivitet og endrede spise- og forbruksvaner ga utfordringer, men også muligheter for landbruksbasert næringsliv i 2020. Det var økt etterspørsel etter norske jordbruksråvarer, men også behov for mer import av eksempelvis svinekjøtt.

– Da pandemien var et faktum, rapporterte vi jevnlig om markeds- og forsyningssituasjonen til Landbruks- og matdepartementet (LMD). Vi har hatt god oversikt over status for matforsyningen og de tiltak som ble iverksatt har bidratt til å opprettholde en stabil og sikker matforsyning, skriver Rolfsen.

Utviklingen i reindriften har vært positiv over flere år, men 2020 ble svært krevende med en omfattende beitekrise i Troms, Finnmark og deler av Nordland. Beitekrisen påvirket kalveproduksjonen, og vil medføre lavere slakteuttak i en periode fremover, går det fram av årsrapporten.

Skogeierne solgte 10,36 mill. m3 til skogindustrien i 2020, noe som var en liten nedgang fra toppåret i 2019.

Åpning på Steinkjer

Rolfsen&Bollestad sager 2.jpg
Åpningen av enheten på Steinkjer var en viktig milepæl for Landbruksdirektoratet i 2020. Her ser vi landbruks- og matminister Olaug Bollestad og adm. dir. i Landbruksdirektoratet Jørn Rolfsen.

Landbruksdirektoratets  nye enhet på Steinkjer ble offisielt åpnet 1. oktober av landbruks- og matminister Olaug Bollestad. En omstillingsprosess over tre år var dermed avsluttet. Landbruksdirektoratet hadde levert på oppdraget fra oktober 2017 om å flytte 30 årsverk fra Oslo til Steinkjer. 31 medarbeidere var på plass ved åpningen.

– LMD har bidratt med omstillingsmidler, det har gjort at vi kunne opprettholde en forsvarlig tjenesteproduksjon, samtidig som vi bygget opp enheten på Steinkjer og avviklet i Oslo, skriver Rolfsen. – Det er lagt ned et omfattende arbeid med å overføre kompetanse fra fagmiljøene i Oslo til de nye medarbeiderne på Steinkjer. Å bygge nye fagmiljøer med tilnærmet samme robusthet og faglige nivå som tidligere vil ta tid. Likevel viser resultatene så langt at våre nyansatte på Steinkjer bidrar godt til stabil måloppnåelse og leveranser. Det har vært et godt samarbeid med de tillitsvalgte gjennom hele omstillingsperioden.

Du kan lese Landbruksdirektoratets årsrapport her.

Kontakt

Jørn Rolfsen

Telefon: 55_56_54_48_54_48_48_49

Mobil: 57_48_56_53_53_57_54_50

Landbruksdirektoratets årsrapport 2020