Til hovedinnhold

Midler til innovasjon for mer bærekraftig fôr, bedre kyllingvelferd og grønt

Syv nye innovasjonsprosjekt innen jordbruk og matindustri er innvilget

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri bestemte i forrige uke hvilke innovasjonsprosjekt i næringslivet som får penger fra FFL/JA i 2021. I alt kom det inn 20 søknader til fellesutlysningen av midler i samarbeid med porteføljestyret for Landbasert mat, miljø og bioressurser i Norges forskningsråd. Åtte prosjekter som Forskningsrådet har innvilget, er offentliggjort på deres nettside.

Samlet innvilgning for 2021 er på 14 mill. kroner og 46 mill. kroner totalt for hele prosjektperioden. 9,5 mill. kroner av innvilgningen var øremerket jordbrukets grøntsatsing og gikk til to prosjekter innen jordbær og potet.

Følgende prosjekter ble innvilget av FFL/JA (tall i 1000 kr)
Prosjekt Søker Innvilget
SproutResist - Genomicbased breeding technology for the improvement of preharvest sprouting resistance in spring wheat under Norwegian climate Graminor AS 8.948
Genetic improvement of feed efficiency of Norwegian Red cows Geno SA 7.285
SpermAct- A novel boar sperm cell activator for improved pork production Spermatech AS 8.750
God velferd for avlsdyr i slaktekyllingproduksjonen gjennom optimalt fysisk miljø og management Animalia AS 3.750
Grovpellets - Bedre produksjonsresultater og lavere energiforbruk ved forbedringer i prosesseringsmetoden for fjørfefôr Fiskå Mølle AS 7.750
Sensorer for automatisk presisjonsplukking av jordbær Saga Robotics AS 5.200
Nye strategier for spirefri langtidslagring av potet Orkla AS 4.275

Fakta

Hvert år blir det utbetalt ca. 250 mill. kroner til landbruksforskning i Norge. Pengene kommer fra to kilder:

  • En forskningsavgift som er pålagt alle landbruksprodukter. Avgiften kommer fra norske og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiftsinntektene ligger på om lag 170 mill. kroner for 2020.
  • Under jordbruksavtalen blir partene enige om en sum som blir øremerket forskning. For 2020 er summen 20 mill. kroner.


Forskningsavgiften skal finansiere forskning rundt landbruksprodukter som blir brukt til å framstille nærings- og nytingsmidler og til fôrkorn til husdyr. Forskningsavgiften finansierer prosjekter etter en åpen utlysning. I tillegg får forskingsinstituttet Nofima en årlig sum.

Formålet med forskningsmidlene over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk og i tråd med det gjeldende jordbruksoppgjøret. Midlene til forskning blir delt ut etter en åpen utlysning, enten som egen utlysing eller som fellesutlysing med program i Forskingsrådet. Det er også mulig å gi midler til utredningsprosjekt innenfor de prioriterte områdene.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for de to forskningsstyrene som fordeler pengene.

Les mer om forskningsmidlene

Kontaktperson

Elin Brekke

Telefon: 78606197