Til hovedinnhold

Ny forskning for mer klimavennlig og bærekraftig jordbruk og matindustri

12 nye samarbeidsprosjekt innen jordbruk og matindustri har fått klarsignal ved tilskudd fra forskningsmidler

Styrene for Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri møttes denne uka og bestemte hvilke samarbeidsprosjekt som får midler fra 2021. I alt kom det inn 35 søknader til utlysningen. Rammen for 2021 er på 27 mill. kroner og 127 mill. kroner totalt for hele prosjektperioden.

Følgende prosjekter ble innvilget (tall i 1000kr)
Prosjekt Søker Innvilget 
SOLUTIONS - New solutions for potato canopy desiccation, control of weeds and runners in field strawberries and weed control in apple orchards NIBIO 11.244
APPLECORE - Assessment of Pollination Provisioning in agricultural Landscapes and the roles of Environment and Climate on Resilience NINA 11.998
High somatic cell numbers in goat milk – influence on product quality NMBU 13.264
PhenoCrop - Phenotyping for healthier and more productive wheat crops NMBU 10.400
ProHøst - Klimarobust og markedstilpasset produksjon av høsthvete i Norge NIBIO 10.307
SUSCOW - Animal health and pasture carbon dynamics in sustainability assessment of ruminant production systems NMBU 10.160
Amazing grazing - Sustainable food and fiber from Norwegian sheep rangeland grazing systems NIBIO 9.600
Increased SUStainability through a higher use of barley and oats in BROILer production NMBU 10.800
FoodLessons - Culinary Heritage as a Resource in Developing "Food Nation Norway 2030” Oslomet - SIFO 12.690
FarmMERGE - The relationship between farmer health and work environment, and the health, welfare and productivity of their animals Nord Universitet 7.151
PEATIMPROVE - Improving conditions for agricultural management of drained peatlands while reducing GHG emissions NIBIO 8.101
CAPTURE - Assessment of cover cropping as climate action in cereal production in Norway NIBIO 12.000

Fakta

Hvert år blir det utbetalt ca. 250 mill. kroner til landbruksforskning i Norge. Pengene kommer fra to kilder:

  • En forskningsavgift som er pålagt alle landbruksprodukter. Avgiften kommer fra norske og importerte råvarer, halvfabrikata og ferdigvarer. Avgiftsinntektene ligger på om lag 170 mill. kroner for 2020.
  • Under jordbruksavtalen blir partene enige om en sum som blir øremerket forskning. For 2020 er summen 20 mill. kroner.


Forskningsavgiften skal finansiere forskning rundt landbruksprodukter som blir brukt til å framstille nærings- og nytingsmidler og til fôrkorn til husdyr. Forskningsavgiften finansierer prosjekter etter en åpen utlysning. I tillegg får forskingsinstituttet Nofima en årlig sum.

Formålet med forskningsmidlene over jordbruksavtalen er å utvikle ny kunnskap til landbruks- og matsektoren. Prioriteringene skal være i tråd med landbrukspolitiske mål og prioriterte innsatsområder for norsk landbruk og i tråd med det gjeldende jordbruksoppgjøret. Midlene til forskning blir delt ut etter en åpen utlysning, enten som egen utlysing eller som fellesutlysing med program i Forskingsrådet. Det er også mulig å gi midler til utredningsprosjekt innenfor de prioriterte områdene.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for de to forskningsstyrene som fordeler pengene.

Les mer om forskningsmidlene

Kontaktperson

Elin Brekke

Telefon: 78606197