Til hovedinnhold

Omsetningsrådets årsmelding 2020

Året 2020 ble et spesielt år for norsk matproduksjon. Tross økt etterspørsel og reduserte reguleringslagre av det meste, var likevel bruken av den bondefinansierte omsetningsavgiften rekordhøy.

Covid-19 rammet landet tidlig på våren, og etterspørselen etter norske landbruksvarer økte som følge av mer matlaging hjemme og stengte grenser.

Den rekordhøye bruken av omsetningsavgiften skyldtes i all hovedsak statlig oppkjøp av melkekvoter for 478,5 mill. kr. Til produksjonsregulerende tiltak ellers ble det brukt 18,7 mill. kroner (-57 prosent) og til avsetningstiltak 281,5 mill. kroner (56,5 prosent).

Utkjøp av melkekvoter, men økt produksjon

Den norske produksjonen av melk økte med drøyt 16,2 mill. liter melk, en etterspørselsdrevet økning i melkeproduksjonen. Forholdstallet for disponibel melkekvote ble derfor skrudd opp i to omganger, først i april, så i juni.

Redusert kjøttproduksjon

Den samlede produksjonen av kjøtt ble redusert med 2 642 tonn fra forrige år. For første gang på mange år var det underskudd av svin. Produksjonen var 0,4 prosent lavere enn i 2019, og samtidig økte etterspørselen. Produksjonen av lam var den eneste kjøttproduksjonen som økte. Økt etterspørsel medførte økt import av kjøtt.

Omtrent ikke kjøtt på reguleringslager

Ved inngangen til 2020 var det overskudd av både svin, lam og egg. Ved utgangen av 2020 var det kun lam på reguleringslager, og fra uke 7 i 2021 var lageret tømt. Det er ikke ventet bruk av reguleringslagring før til høsten 2021.

Oppdatert regelverk

I 2020 sluttførte rådet gjennomgangen av regelverket på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Nye oppdaterte forskrifter ble iverksatt fra 1. juli 2020.

Du finner en samlet oversikt over regelverket her

Les hele Omsetningsrådets årsmelding for 2020 her

Omsetningsrådet er et offentlig, partssammensatt forvaltningsorgan. Rådet har et hovedansvar for markedsreguleringen av jordbruksvarer. Rådet har 11 medlemmer, og er sammensatt av representanter for myndighetene, forbrukerne, faglagene, samvirkeorganisasjonene, industrien og handelen.