Til hovedinnhold

Pengar til tiltak for å auka verdiskaping og kompetanse

Det er innvilga til saman 5,3 mill. kroner i nasjonale tilretteleggingsmiddel til tiltak med oppstart i 2022.

Pengane går til tilretteleggingstiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving, og skal vere med å styrkje verdiskapinga i landbruket. 

Landbruksdirektoratet mottok 24 søknadar til søknadsfristen 27. oktober. Tildelinga av 2022-middel går til tiltak som best kunne vise til relevans og nytteverdi, sett opp mot utlysinga og føremålet med ordninga. Dette inneber mellom anna å ha ei god forankring i landbruksnæringa, og kunne vise til nasjonal nytteverdi og at tiltaka kan bidra til å nå dei landbrukspolitiske måla. 

Følgjande seks aktørar har no fått klarsignal til å setje i gong med sine prosjekt:

Prosjekteigar Prosjekttittel Tildeling (i kroner)
Norsk Juletre - Rådgiving og pyntegrønt Kompetanseheving og rekruttering til juletre-bransjen  675 000
Grønt Pakkeri Øst SA Økt verdiskapning ved produksjon av friskere norske rotgrønnsaker til optimal langtidslagring  2 032 200
Norsvin AS Studiekurs -Forbedret reproduksjon hos purker  440 000
Norske Landbrukstenester Materialbank og læreplan for avløserkurs  300 000
Geno SA Kompetanseheving hos melkeprodusenter 1 023 300
Geno SA Kurs for kvinnelige melkeprodusenter  144 525
Det Kgl Selskap for Norges Vel  Klimanytte av fornybar energi i landbruket  711 475

Følg med på nettsidene våre for informasjon om utlysing av nasjonale tilretteleggingsmiddel.

Kontakt

Tobias Høyvik

Telefon: 55_56_54_48_54_50_53_57

Mobil: 52_53_55_32_51_54_32_54_50_55