Til hovedinnhold

Pengar til tiltak for å auka verdiskaping og kompetanse i landbruket

Det er innvilga til saman 7,3 mill. kroner i nasjonale tilretteleggingsmiddel til tiltak med oppstart i 2021. Pengane går til tilretteleggingstiltak innan næringsutvikling og kompetanseheving, og skal vere med å  styrkje verdiskapinga i landbruket. 

Landbruksdirektoratet mottok 32 søknadar til søknadsfristen 19. mars. Tildelinga av 2021-middel går til tiltak som best kunne vise til relevans og nytteverdi, sett opp mot utlysinga og føremålet med ordninga. Dette inneber mellom anna å ha ei god forankring i landbruksnæringa, og kunne vise til nasjonal nytteverdi og at tiltaka kan bidra til å nå dei landbrukspolitiske måla. 

Følgjande ni aktørar har no fått klarsignal til å setje i gong med sine prosjekt: 

Prosjekteigar Prosjekttittel Tildeling (i kroner)
Norsk gartnerforbund Servicekontor Arbeidsgiverkurs i landbruket 474 000
Hanen – næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske Fagbok om norsk sider  350 000
Vestland fylkeskommune Innovasjon og næringsutvikling Gjere tilgjengeleg og revidere den nasjonale kompetansen innan mathandverk innhald, struktur og læringsmål innføringskurs  600 000
Norsk seterkultur En bærekraftig norsk seterkultur på UNESCOs representative liste for immateriell kulturarv 1 000 000
Nome videregående skole, avd Søve Utvikling av studieplan og prosess for godkjenning av Fagskole innen frukt og bær 1 000 000
Norges birøkterlag Næringsbirøkt inn i fremtiden ved kompetanseløft 813 750
Animalia as Sau360 - digital saueskole for nye og erfarne sauebønder 750 000
Stiftelsen Bondens marked Norge Robust SmåskalaGrønt: Nasjonalt nettverks- og kompetansetilbud for markedshager i Norge 1 800 000
Nibio Tjøtta Utvikling av fagskoleutdanningen Bærekraftige matopplevelser (BMO) 500 000
Innvilga totalt   7 287 750

Neste moglegheit til å søkje om nasjonale tilretteleggingsmiddel vert etter planen til hausten, og gjeld tiltak med oppstart i 2022.

Følg med på nettsidane våre for informasjon om og utlysing av nasjonale tilretteleggingsmiddel.

 

Kontakt

Eline Kvamme Hagen

Telefon: 55_56_54_48_54_49_53_56