Til hovedinnhold

Prosjekt for å fremme god helse hos rein

Et nasjonalt prosjekt for å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd hos tamrein har startet opp. Prosjektet «Helsetjeneste for rein» er treårig.

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) ble enige om å iverksette prosjektet i forbindelse med forhandlingene om reindriftsavtalen for 2021/2022.

Les om saken hos Landbruks- og matdepartementet

Målet er blant annet å styrke kunnskapen om dyrehelse og dyrevelferd i reindriftsnæringen og blant veterinærer. Pilotprosjektet skal bidra til bedre kunnskapsgrunnlag, tilrettelegging av sykdomsdiagnostikk i alle reinbeiteområder og utrede mulighetene for å samle helsedata på sikt. Det er også et mål å fremme kunnskap om reindrift og reindriftsamisk kultur hos veterinærer.

Reinhelsetjenesten har fått sin egen nettside som vil inneholde fakta om helse og sykdom, relevante nyheter, lenker til faglitteratur, kontaktinfo, m.m. Nettsiden vil utvikles videre fremover.

Prosjektet organiseres i første omgang som et pilotprosjekt over tre år under ledelse av Veterinærinstituttet. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat.

Les mer om prosjektet hos Veterinærinstituttet

Bakgrunn for prosjektet

Rapporten «Helsetjeneste for rein» fra 2020, er en utredning av behovet for en slik tjeneste. Landbruksdirektoratet var ansvarlig for rapporten, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).