Til hovedinnhold

Reindriftsforvaltningen under lupen

Landbruksdirektoratet har invitert statsforvalterne i Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag til et samarbeid for å se på hvordan forvaltningen løser sine oppgaver, med de ressurser og rammer som er stilt til disposisjon.

Arbeidsgruppen består av representanter fra Landbruksdirektoratet og statsforvalterne.

I 2014 ble reindriftsforvaltningen overført til statsforvalterembetene, og i 2019 ble omorganiseringen av reindriftsforvaltninga evaluert av NIBIO. I og med at det nå har gått noe tid siden omorganiseringen, er det behov for en grundig gjennomgang av resultatene av rapporten fra 2019.

Det er bakgrunnen for at Landbruksdirektoratet nå har satt ned arbeidsgruppen, som skal ledes av assisterende statsforvalter i Trøndelag, Øystein Johannessen.

– Jeg er glad for å kunne påta meg denne viktige oppgaven. Reindriftsforvaltningen og næringen selv står i et spenn mellom tradisjon og modernitet, og for meg er det et mål å bidra til en enda bedre reindriftsforvaltning og en styrking av tillitsforholdet mellom forvaltningen og næringen, sier Øystein Johannessen. 

Samhandling og dialog

Gjennom god dialog og samhandling er målet til arbeidsgruppen å bidra til at forvaltningen fremstår som tydelig og med en oversiktlig struktur, da med tanke på oppbygging og oppgavefordeling.

Det er også behov for å se på dialogen og samhandlingen innenfor den samlede reindriftsforvaltningen og mellom reindriftsforvaltningen og reindriftsnæringen. Arbeidet i gruppen vil pågå fram til sommeren 2022, og første møte er berammet til midten av september.