Til hovedinnhold

Skogfond til opprydding av vindfall

Skogeier kan benytte skogfond til å dekke underskudd ved opprydding av vindfall dersom tiltaket er et skadeforebyggende tiltak eller nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse i fortsettelsen.

Ikke all opprydding av vindfall etter stormen 19. november vil være økonomisk lønnsomt for skogeieren. Dersom oppryddingen kan defineres som et skadeforebyggende tiltak eller som et nødvendig forarbeid for å sikre ny foryngelse i fortsettelsen, kan skogeieren bruke av eget skogfond til å dekke underskuddet.

Skadeforebyggende tiltak

Seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.
Seksjonssjef Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet.

I vindfelt granskog er det først og fremst stor granbarkbille som potensielt kan gjøre vesentlig skade på skogen som vokser i nærheten. En av betingelsene for at de skal kunne gjøre vesentlig skade er at de blir svært tallrike.

– Opprydding av vindfelt gran i hogstklasse IV og V kan være eksempel på et skadeforebyggende tiltak for å redusere faren for skader av stor granbarkbille, sier seksjonsleder Trond Svanøe-Hafstad i Landbruksdirektoratet. 

 

Kom i gang med foryngelsen 

Rapporter fra kommuner og skognæringa tilsier at det er en del yngre skog som har blåst ned i stormen, og hvor en må starte med foryngelsesarbeidet på nytt.

– Vi ser at det kan være en del felter i den yngre skogen som trenger opprydding, men hvor kostnadene til oppryddingen kanskje vil være høyere enn tømmerinntektene. Det kan da være aktuelt å bruke skogfond for å dekke underskuddet, sier Svanøe-Hafstad.   

Kommunen er vedtaksmyndighet

Det er kommunen som er vedtaksmyndighet for skogfond. Kommunen skal i den enkelte sak vurdere om investeringene er utført på en sånn måte at de kan godkjennes som faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og at de er tilstrekkelig dokumentert, jf. skogfondforskriften

Mulig med tilleggsinnbetaling av skogfond

Ved avvirkning er det anledning til å avsette inntil 40 prosent til Skogfond. For de som har omsatt tømmer og gjort avsetning til fondet i 2021, er det mulig å foreta en tilleggsinnbetaling. Beløpet som innbetales kan ikke være større enn at totalt avsatt skogfond blir maks 40 prosent av bruttoverdien av virkesomsetningen i 2021. Fristen for en slik ekstra innbetaling er 6. februar i år.

Mer informasjon om hvordan dette gjøres finner du på skjemasiden for skogfond.

Les mer om stormfelt skog på Landbruksdirektoratets nettsider.

Kontakt

Trond Svanøe-Hafstad

Telefon: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57

Mobil: 57_49_53_32_54_55_32_48_55_57