Til hovedinnhold

Søk om midler til utviklingstiltak i skogbruket

Utviklingsfondet for skogbruket skal i år dele ut nær fem millioner kroner. Fristen for å levere skisser er 1. oktober.

Fondet skal bidra til utvikling av norsk skogbruk og er spesielt rettet mot det utøvende skogbruket. Stortinget bevilger penger til fondet over statsbudsjettet. I år har bevilgningen økt og fondet kan dele ut 4,8 millioner kroner.  

- Vi oppfordrer små og store organisasjoner og bedrifter innen sektoren om å søke, sier rådgiver Silje Stavdal i Landbruksdirektoratet. - Skogbruket er en næring i vekst og forskning og utvikling er særs viktig for å få utnyttet potensialet i næringen enda bedre. 

Også FoU-miljøer med gode ideer innenfor fondets formål kan søke, men det er en forutsetning at prosjektet er forankret i skognæringen. 

Hva kan man søke midler til? 

Fondet støtter anvendt FoU-virksomhet med klare problemstillinger og mål. Man kan for eksempel søke midler til utviklingsprosjekter innen: 

  • Driftstekniske løsninger i det utøvende skogbruket 
  • Bærekraftig bruk av skogarealene 
  • Bidrar til kvalifisert arbeidskraft i skogbruket 
  • Lønnsomhet og kvalitetssikring i skognæringen 
  • Informasjon, rådgivning og kompetanseoppbygging i skogbruket 

Et spennende eksempel 

I 2020 fikk Glommen Mjøsen Skog SA tilskudd til å undersøke om det kan være effektivt å bruke droner for å avdekke behov for ungskogpleie. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med NIBIO, Fylkesmannen i Innlandet og Romedal og Stange almenning. I sluttrapporten konkluderes det med at dronedatene var langt mer nøyaktige enn laserdata. «Vi fant videre at tidsforbruket knyttet til de manuelle vurderingene var dobbelt så høyt som tidsforbruket med innsamlingen av data når vi brukte drone», heter det i rapporten.  

Dette er et av flere eksempler på interessante og nyttige prosjekter som har vært finansiert eller delfinansiert gjennom Utviklingsfondet for skogbruket.  

Her finner du oversikt over prosjektene

Om søknadsprosessen 

Søknadsprosessen foregår i to trinn. I første omgang ber vi om skisser, disse behøver ikke være mer omfattende enn to A4-sider. Fristen for å sende inn skisse er 1. oktober. I løpet av oktober beslutter styret hvem som får anledning til å sende inn full søknad. Endelig tildeling skjer i desember. 

Se informasjon om hvordan du går fram for å søke

Kontakt

Silje Stavdal

Telefon: 55_56_54_48_54_49_50_52