Til hovedinnhold

Søk tilskudd til næringsutvikling og økt kompetanse

Landbruksdirektoratet lyser ut 7,2 mill. kroner i nasjonale tilretteleggingsmidler til prosjekter med oppstart i 2022. Midlene går til tilretteleggingstiltak som kan bidra til å styrke verdiskapingen i landbruket.

Med tilretteleggingstiltak menes ulike former for utviklingsrettede tiltak. Disse skal ha som formål å mobilisere til økt verdiskaping i landbruket, og bidra til fellesskapsløsninger for næringsutvikling og kompetanseheving. Tiltakene skal ha nasjonal nytteverdi.

Hva man kan søke tilskudd til vil variere innenfor de to tilskuddsområdene for ordningen (næringsutvikling og kompetanseheving), og omfatte alt fra prosjekter og utredninger til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud.

Organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner, foretak, fylkeskommuner og kommuner kan søke på midlene.

Rammene for tilskuddet bestemmes av partene i jordbruksoppgjøret. I 2021 ligger den økonomiske rammen for utlysning på litt over 7 mill. kroner.

Tiltak som støttes          

Søknaden må svare til formålet med midlene, og vise til tiltakets nasjonale nytteverdi. Tiltakene det søkes midler til bør ha god forankring i landbruksnæringa. De skal fremme kunnskap og utløse aktivitet som ellers ikke ville funnet sted i næringa. Søker bør ha konkrete planer for videreføring/nyttegjøring av tiltaket etter at prosjektet er avsluttet.

Det gis ikke driftsstøtte eller støtte til ren bedriftsutvikling. Det gis ikke midler til forskningsprosjekter, men kartlegginger og utredninger kan støttes.
 

Utlysningen finner du på Landbruksdirektoratets nettsider.


Søknadsfrist: onsdag 27. oktober 2021

 

Kontakt

Eline Kvamme Hagen

Telefon: 55_56_54_48_54_49_53_56