Om rapporten

Rapportnummer  
Dato April 2010
Utgiver Statens landbruksforvaltning og Direktoratet for naturforvaltning
Rapporten Skogsveibygging og hensynet til inngrepsfrie naturområder i Norge (INON) PDF)

Forord

Denne rapporten er utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Statens landbruksforvaltning (SLF) på oppdrag fra Miljøverndepartementet (MD) og Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Rapporten er skrevet med utgangspunkt i mandat fra departementene, datert november 2009. Det er her gitt at det er et behov for å øke tømmeravvirkningen og samtidig et behov for å ta vare på inngrepsfrie områder. Rapporten går ikke inn på den politiske bakgrunnen for disse målsettingene, men søker å finne løsninger slik at begge hensyn kan ivaretas best mulig.
Den delen av oppdraget som går på forbedring av datakvaliteten for skogsveier i INON-databasen har SLF og DN gjennomført i samarbeid med Statens kartverk. Vi takker også Institutt for Skog og landskap som har bidratt med supplerende data angående rapporten de har skrevet i 2004 om skogbruk og INON.