Til hovedinnhold

Utlysning av prosjektmidler for 2022 for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025)

Det er 12 millioner kroner til disposisjon for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler (2021-2025) i 2022. Søknadsfrist 15. oktober 2021.

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt revidert Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler for en ny femårsperiode (2021-2025). Landbruksdirektoratet lyser ut prosjektmidler for å følge opp handlingsplanen i 2022.

Midler til bærekraftig bruk av plantevernmidler (PLV) skal bidra til å nå målene for handlingsplanen. Målene i handlingsplanen er å

 • redusere risiko for helse og miljø
 • fremme bærekraftig bruk av plantevernmidler
 • fremme bruk av integrerte metoder
 • redusere avhengigheten av kjemiske plantevernmidler

I følge St. prp. 200 S (2020-2021) er det avsatt 12 millioner i jordbruksoppgjøret 2021 for å følge opp Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler i 2022. Prosjekter som bidrar til å redusere avhengighet av plantevernmidler, samt risiko for negative virkninger av bruken av plantevernmidler på helse og miljø er ønskelig.

Landbruksdirektoratet kan gi tilskudd til praktisk rettet kunnskapsformidling, utredninger og informasjonstiltak som kan bidra til å nå målene for handlingsplanen.

Målgrupper for prosjektene kan være næringsutøvere, rådgivere og forvaltningen.

Prosjektene skal bidra til:

 • økt kunnskap til nytte for næringsutøvere, rådgivning og forvaltning
 • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere

Alle som arbeider med kunnskapsutvikling eller kunnskapsformidling kan søke om tilskudd:

 • utrednings- og forskningsvirksomheter
 • fag- eller næringsorganisasjoner
 • andre foretak

Landbruksdirektoratet kan ikke gi tilskudd til enkeltforetaks bedriftsutvikling, med mindre resultater fra prosjektet vil ha en tydelig og stor overføringsverdi for andre lignende virksomheter.

Landbruksdirektoratet tar imot søknader innenfor alle tema som handlingsplanen omfatter, men for 2022 vil spesifikke temaer bli faglig prioritert.

Faglige prioriteringer for 2022

Kunnskap om helserisiko ved bruk av plantevernmidler

 • Faktisk eksponering under norske forhold, hos yrkesutøvere og andre
 • Forekomst av akutte og kroniske effekter under norske forhold

Plantevernmidler i jord og vann

Redusert avdrift og avrenning ved spredning av plantevernmidler, særlig med tanke på vannmiljø:

 • Øke kunnskapen om effekter og persistens av plantevernmidler og metabolitter i miljøet og i drikkevannet, herunder i vannmiljø i områder med frukt- og bærproduksjon
 • Øke kunnskapen om avdriftsreduserende tiltak og tiltak for å redusere overflateavrenningen

Effekter og risiko i norsk klima, herunder hensyn til pollinerende insekter

Kunnskap om plantevernmidler under norske forhold og hensyn til jord:

 • Miljørisiko, herunder om det er særnorske forhold det må tas hensyn til for, blant annet effekter på pollinatorer og deres leveområder, samt andre nytteinsekter
 • Nedbrytning, binding og transport av plantevernmidler i jord og sedimenter
 • Risikoen for jordlevende organismer og biodiversitet med fokus på mikrobiell diversitet ved bruk av plantevernmidler
 • Kunnskap om hvordan kompostering og prosesser knyttet til biogassproduksjon påvirker nedbrytning av plantevernmidler

Integrert plantevern

Integrert plantevern, og hensyn til pollinatorer mv, deriblant:

 • Utvikle, prøve ut og informere om tiltak innen integrert plantevern
 • Kartlegge produsentenes behov for kunnskap, informasjon, veiledning el.
 • Utveksle kunnskap mellom økologisk og konvensjonelt landbruk
 • Utvikle og prøve ut alternative metoder til kjemiske plantevernmidler. Arealomfattende produksjoner som korn og potet er særlig interessant
 • Fremme bruk av alternative metoder som kan bidra til redusert bruk av soppmidler som muligens kan bidra til resistens mot medisiner som brukes til folk eller dyr
 • Utvikle kunnskap for å tilrettelegge leveområder for økt biodiversitet, herunder for pollinatorer og andre nytteinsekter

Informasjon, opplæring og riktig bruk

Bærekraftig bruk av plantevernmidler og riktig bruk av sprøyteutstyr, inkludert blant annet:

 • Betydning av sprøytetidspunkt
 • Hensyn til beskyttelse av pollinatorer og andre nytteinsekter
 • Håndtere avløpsvann og utslipp av plantevernmidler fra veksthus, og kunnskap om nedbryting av plantevernmidler i lagret avfall
 • Utvikle kunnskap og informasjon om bruk av presisjonsplantevern
 • Øke kunnskapen om effekter av plantevernmidler på kantvegetasjonen, andre nærliggende habitat og biomangfoldet av norske arter

Holdningsskapende arbeid rettet mot brukere av plantevernmidler,  informasjonstiltak, informasjonsfilmer, bruk av internett og sosiale medier m.m.:

 • Informasjon om risiko knyttet til punktkilder og forebyggende tiltak
 • Informasjonstiltak for å unngå unødig eksponering, inkludert riktig bruk av verneutstyr m.m.
 • Informasjon om alternative tiltak til yrkesbrukere og hobbybrukere
 • Informasjon om betydningen av biologisk mangfold, herunder pollinerende insekter

Kunnskap om faktisk bruk av plantevernmidler i dag